Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)

Enligt NIBE Industrier AB:s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att begära omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, har NIBE Industrier AB en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2017 har, på begäran av aktieägare, 600.000 aktier av serie A omvandlats till 600.000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1.030.809.932. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 504.016.622 aktier varav 58.532.590 utgör aktier av serie A och 445.484.032 utgör aktier av serie B.

 

Markaryd den 22 september 2017

NIBE Industrier AB

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Gerteric Lindquist

VD

NIBE Industrier AB

Tel: +46 433-73 076

[email protected]

 

Hans Backman

Finansdirektör
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
[email protected]

 

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Informationschef Benny Torstenssons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 10.00 CET.