Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 11 maj 2017 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

 

Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med drygt 700 personer som deltog i årsstämman på NIBEs Marknadscenter i Markaryd.


Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.

 

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2016 och inledningen av 2017. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli allt viktigare i framtiden.

 

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,88 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 15 maj 2017.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson,
Eva-Lotta Kraft, Anders Pålsson och Helene Richmond. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2018 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för stämman utgivna aktier.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

 

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078