Ändrat antal aktier och röster i NIBE Industrier AB (publ)

Till följd av den företrädesemission som NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i NIBE ändrats under november 2016.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i NIBE har som en följd av detta ökat med 455 544 aktier av serie B, motsvarande 455 544 röster.

 

Per den 30 november 2016 uppgår det totala antalet aktier i NIBE till totalt 504 016 622 aktier, varav 59 132 590 aktier av serie A och 444 884 032 aktier av serie B. Antalet röster i NIBE uppgår per samma datum till totalt 1 036 209 932 röster.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, +46 433 73 076

Hans Backman, CFO, +46 433 27 34 69

Christel Fritiofsson, IR-chef, +46 433 73 078

 

 

NIBE Industrier AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 10.00 CET.