Extra bolagsstämma den 3 oktober 2016

Välkommen till extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ) den 3 oktober 2016

 

Som kommunicerats tidigare idag har styrelsen i NIBE Industrier AB (publ) den 30 augusti 2016 beslutat om en nyemission om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. Med anledning av styrelsens beslut har styrelsen i NIBE Industrier AB (publ) även fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 3 oktober 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter, Järnvägsgatan 17 i Markaryd. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30 då även kaffe serveras.                     


Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 27 september 2016, dels senast samma dag (dvs. tisdagen den 27 september 2016) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till NIBE Industrier AB, Box 14, 285 21, Markaryd, per tel. 0433/730 00, genom e-post [email protected] eller via hemsidan www.nibe.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.  

                         
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
10. Stämmans avslutande.

 

Företrädesemissionen

NIBEs styrelse beslutade den 30 augusti 2016, förutsatt godkännande av extra bolagstämma den 3 oktober 2016, att genomföra en företrädesemission av aktier av serie A och serie B. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 5 oktober 2016 äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier av serie A kan endast tecknas genom utnyttjande av teckningsrätter. Teckning av aktier av serie B kan ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga aktier av serie B inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier av serie B ske till övriga som anmält sig för teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal aktier av serie B som var och en anmält för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske enligt ovan, kommer tilldelning ske genom lottning.

 

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 27 september 2016.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 10 oktober 2016 till och med den 25 oktober 2016, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

 

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma samt villkorad av bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.


Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument (Kallelse extra bolagsstämma 2016 SWE). Kallelsen kommer även att publiceras på bolagets hemsida www.nibe.com under sektionen ”Senaste nytt” samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 2 september 2016. Annonsering om att kallelse har skett görs i Svenska Dagbladet fredagen den 2 september 2016.


Om NIBE

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande.

 

Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2015 hade en omsättning på över 13 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 11 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

NIBE:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-73 076

Hans Backman, CFO, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-27 34 69

Christel Fritiofsson, IR-chef, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-73 078

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 08.30.