NIBE – LSB avtal avseende Climate Control Group godkänns av Federal Trade Comission, USA


Markaryd, Sverige, 27 juni 2016. 

 

Avtalet mellan NIBE Industrier AB (publ) (NIBE) och LSB Industries (LSB) avseende försäljning av Climate Control Group (CCG) till NIBE har godkänts av U.S, Federal Trade Commisson i enlighet med the United States Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Överlåtelsen, vilken omfattar 100 % av aktierna i CCG, förväntas genomföras inom cirka en vecka.

 

Om NIBE

NIBE är ett internationellt värmeteknikföretag. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden – NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – vilka samtliga lever efter visionen att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Koncernen har cirka 11 000 medarbetare och är verksam i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Varje affärsområde har sin egen operativa ledning som arbetar under eget resultatansvar. 2015 uppgick nettoomsättningen till 13 243 MSEK (1 570 MUSD1), EBITDA till 2 180 MSEK (258 MUSD) och rörelseresultatet (EBIT) till 1 700 MSEK (202 MUSD). NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

 

Om LSB Industries

LSB är ett tillverkande företag baserat i USA. LSBs främsta verksamhet består av tillverkning och försäljning av kemikalier för jordbrukssektorn, gruvsektorn och industrin samt av tillverkning och försäljning av HVAC-produkter för kommersiella fastigheter och enfamiljshus, exempelvis bergvärmepumpar, fläktkonvektorer för vattenburna system, modulära kylaggregat samt stora specialanpassade luftbehandingsaggregat. LSB har varit börsnoterat sedan 1969 och företagets aktier handlas på NYSE (NYSE: LXU).

 

NIBE – Kontaktuppgifter:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-73 076

Hans Backman, CFO, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-27 34 69

Christel Fritiofsson, IR-chef, NIBE Industrier AB, Tfn: +46 433-73 078

 

Informationen i detta pressmeddelande är NIBE skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen publicerades kl. 08.00 den 27 juni, 2016.

 

Aktsamhetsuppmaning avseende framtidsinriktad information

Det här pressmeddelandet innehåller viss information som kan betecknas som ”framtidsinriktad information” enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Framtidsinriktad information inkluderar, men är inte begränsad till, information avseende slutförandet av transaktionen, inklusive mottagandet av myndighetstillstånd och tredje parts godkännande, CCGs ekonomiska resultat, tidpunkten för NIBEs planerade företrädesemission och integreringen av CCGs verksamhet med NIBEs. Framtidsinriktad information bygger på ett antal uppskattningar och antaganden som, även om de anses rimliga, är föremål för kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan göra att faktiska resultat och framtida händelser skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i denna framtidsinriktade information. Det finns inga garantier för att denna information visar sig vara korrekt, eftersom det faktiska resultatet och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som har antagits i den här informationen. Därför bör läsare inte lägga alltför stor tilltro till den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i det här pressmeddelandet fastställs per dagen för detta utlåtande och bygger på ledningens åsikter och uppskattningar samt den information som fanns tillgänglig för ledningen den dagen. NIBE avsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera eller revidera någon framtidsinriktad information, till följd av vare sig ny information, framtida händelser eller annat, förutom det som krävs enligt lag.