Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 12 maj 2016 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med drygt 600 personer som deltog i årsstämman på NIBEs Marknadscenter i Markaryd.


Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.

 

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2015 och inledningen av 2016. Presentationen omfattade såväl koncernen som de tre affärsområdena. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering, förklarade vikten av ständig produktutveckling och underströk betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna.

 

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 3,35 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2016.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson,
Eva-Lotta Kraft, Anders Pålsson och Helene Richmond. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

 

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

 

Ändring av bolagsordningen på grund av uppdelning av aktier (split)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att akties kvotvärde genom uppdelning av aktier kommer att minskas från 62,5 öre till 15,625 öre samtidigt som antalet aktier i bolaget blir fyra gånger fler. Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna beräknas till den 30 maj 2016.


Detta innebär att § 5 i bolagets bolagsordning erhåller följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst tvåhundrafemtiosexmiljoner (256.000.000) och högst femhundratolvmiljoner (512.000.000).

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för stämman utgivna aktier.

 

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förutom allmänt vedertagna ersättningsvillkor ska ledande befattningshavare som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till tre månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år.

 

Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078