Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)

Enligt NIBE Industrier AB:s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att begära omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, har NIBE Industrier AB en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari 2016 har, på begäran av aktieägare, 125.000 aktier av serie A omvandlats till 125.000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 226 670 942. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget och uppgår till 110 253 638 aktier varav 12 935 256 utgör aktier av serie A och 97 318 382 utgör aktier av serie B.

 

Markaryd den 29 januari 2016

 

NIBE Industrier AB

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-73 076
e-mail: [email protected]

 

Hans Backman, Finansdirektör
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
e-mail: [email protected]

 

Informationen är sådan som NIBE Industrier är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl.16:00.