NIBE emitterar obligationer om 1,5 miljarder kronor

NIBE har genomfört en framgångsrik emission av obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 3 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.


NIBE har genomfört en framgångsrik emission av obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 3 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

 

Obligationslånen har en löptid om fem år med förfall 2020-05-28 och är uppdelat i två trancher, en med fast ränta och en med rörlig ränta. Den fastförräntade tranchen löper med en årlig kupong på 1,8 procent och den rörliga tranchen löper med en kvartalsvis kupong på 3-månaders Stibor +130 räntepunkter.

 

”Vi är mycket glada över att framgångsrikt ha lyckats genomföra vår första emission. Vi avsåg initialt att ta in 1 miljard kronor men då intresset från investerarna var så stort som 1,7 miljarder kronor beslöt vi att öka till 1,5 miljarder kronor. Vi ser det som en styrka att nu ha tillgång även till denna finansieringskälla”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Danske Bank var arrangör av obligationsemissionen och obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, VD NIBE Industrier AB Tel: +46 433-73 076 e-mail: [email protected]

Hans Backman, Finansdirektör NIBE Industrier AB Tel: +46 433-27 34 69 e-mail: [email protected]

 

Informationen är sådan som NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 kl.16:00.

 

 


Back to pressreleases