Årsstämma i NIBE Industrier AB

Måndagen den 11 maj 2015 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.


Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning och närmare 600 personer deltog i årsstämman på NIBEs Marknadscenter i Markaryd.


Stämman omramades som vanligt av musik av talangfull ungdom och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.

 

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2014 och inledningen av 2015. Presentationen omfattade såväl koncernen som de tre affärsområdena. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering, förklarade vikten av ständig produktutveckling och underströk betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna.

 

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 2,70 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 13 maj 2015.

 

Styrelseledamöter


Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson,
Eva-Lotta Kraft och Anders Pålsson samt nyvaldes Helene Richmond. Till ny styrelseordförande valdes Hans Linnarson. Arvid Gierow som varit styrelseledamot sedan 1997 och styrelseordförande sedan 2003 hade avböjt omval.

 

Revisorer


Till revisorer för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2016, valdes KPMG AB, som utsett auktoriserade revisorn Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för stämman utgivna aktier.

 

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förutom allmänt vedertagna ersättningsvillkor ska ledande befattningshavare som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till tre månadslöner.

 

Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år.

 

Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078