Waterfurnace erhåller rättens godkännande för överenskommelse med NIBE

Fort Wayne, IN, USA–21 augusti, 2014 – WaterFurnace Renewable Energy, Inc. ("WaterFurnace") (TSX: WFI; TSX: WFI.U) meddelar att Ontarios högsta domstol har godkänt den föreslagna överenskommelsen inom ramen för Canada Business Corporations Act, enligt vilken NIBE Industrier AB (publ) i Sverige (”NIBE”) kommer att förvärva alla utgivna och utestående aktier i WaterFurnace (”Överenskommelsen”).

 

Överenskommelsen är planerad att slutföras omkring den 25 augusti 2014.

 

 

 

Om WaterFurnace
WaterFurnace är ledande tillverkare av berg- och vattenvärmepumpar för bostäder, kommersiellt bruk, industri och institutioner. Bergvärmeenheterna använder förnybar solenergi som lagras i marken, för att på så sätt reducera den energi som förbrukas av byggnaderna för uppvärmning, kylning och varmvatten. Förutom att vara marknadsledare inom bergvärmepumpar, har WaterFurnace på senare år också tagit fram nya tekniker, integrerat viktiga marknadsönskemål i produkterna och utökat kärnverksamheten med en bred portfölj av förnybara och hållbara lösningar.

 

Aktsamhetsuppmaning avseende framtidsinriktad information Det här pressmeddelandet innehåller viss information som kan betecknas som ”framtidsinriktad information” enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Framtidsinriktad information inkluderar, men är inte begränsad till, information avseende slutförandet av Överenskommelsen, inklusive mottagandet av domstols, aktieägares och myndigheters godkännande; tidpunkten för den extra bolagsstämman och integreringen av WaterFurnaces verksamhet med NIBEs. Framtidsinriktad information baseras på ett antal uppskattningar och antaganden som, även om de anses rimliga, är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan göra att faktiska resultat och framtida händelser skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i denna framtidsinriktade information, inklusive möjligheten att slutföra Överenskommelsen, mottagandet av nödvändiga godkännanden, möjligheten att uppfylla villkoren i Överenskommelsen, möjligheten att uppnå fördelarna i Överenskommelsen och de risker som identifierades i WaterFurnaces årliga ekonomiska affärsredogörelse, daterad den 25 mars, 2014. Det finns inga garantier för att sådan information ska vara korrekt, eftersom det faktiska resultatet och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som har antagits i det här materialet. Därför bör läsare inte lägga alltför stor tilltro till den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i det här pressmeddelandet fastställs per dagen för detta utlåtande och baseras på ledningens åsikter och uppskattningar samt den information som fanns tillgänglig för ledningen denna dag. WaterFurnace avsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera eller revidera någon framtidsinriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat, förutom vad som krävs enligt lag.