NIBEs förvärv av WaterFurnace godkänt av konkurrensmyndigheten

Markaryd, Sverige och Fort Wayne, IN, USA – 14 augusti, 2014

WaterFurnace Renewable Energy, Inc. (”WaterFurnace”) (TSX: WFI; TSX: WFI.U) och NIBE Industrier AB (publ) i Sverige (”NIBE”) har, enligt tidigare meddelande, ingått en överenskommelse daterad den 22 juni 2014, med tillägg den 14 juli 2014, (”Överenskommelsen”) enligt vilken NIBE (genom sitt helägda dotterbolag NIBE Energy Systems Canada Corp.) förvärvar 100 % av de utestående stamaktierna i WaterFurnace (”Transaktionen”). Transaktionens fullbordande villkoras, enligt Överenskommelsen, av parternas inlämning av erforderlig information och dokumentation i enlighet med Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976, med tillägg (”HSR Act”), samt av utgången eller inställningen av tillämplig karenstid. WaterFurnace och NIBE meddelar att den angivna karenstiden, enligt HSR Act, har löpt ut. Slutförandet av Transaktionen villkoras således inte av några ytterligare godkännanden av konkurrensmyndigheterna.

 

Transaktionens slutförande förutsätter fortfarande att minst två tredjedelar av de röster som avges av WaterFurnaces aktieägare godkänner Transaktionen, vid den extra bolagsstämma med WaterFurnaces aktieägare som äger rum den 18 augusti 2014. Transaktionens slutförande förutsätter även ett godkännande från Ontarios högsta domstol, mottagandet av tredje parts godkännanden samt övriga sedvanliga villkor i enlighet med WaterFurnace-ledningens informationscirkulär daterad 16 juli 2014 (vilket finns tillgängligt på WaterFurnace bolagsprofil på SEDAR på www.sedar.com).

 

Parterna räknar med transaktionsavslut i slutet av augusti 2014.

 

Om NIBE
NIBE är ett internationellt värmeteknikföretag. Verksamheten bedrivs i tre olika affärsområden - NIBE Element, NIBE Energy Systems och NIBE Stoves - vilka samtliga lever efter visionen: att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Koncernen har över 9 000 medarbetare och är verksamma i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 9 834 MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till 1 179 MSEK.

NIBE Energy Systems har en marknadsledande position i Europa inom värmepumpar och är en av Europas största tillverkare av varmvattenberedare och andra produkter för inomhuskomfort. NIBE Energy Systems affärsidé är att förse bostäder och större fastigheter med produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av tappvarmvatten. Sortimentet består av både enskilda uppvärmningsprodukter och koncept för värme, kyla och värmeåtervinning. NIBE Element är en av de internationellt ledande tillverkarna av komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning. NIBE Elements affärsidé är att förse både producenter och användare med komponenter och lösningar inom dessa områden. NIBE Stoves är marknadsledande på brasvärmeprodukter i Europa. Affärsområdets affärsidé är att förse marknaden med prisvärda brasvärmeprodukter och skorstenssystem med attraktiv design, utvecklade och tillverkade med hänsyn till vår miljö.

 

Om WaterFurnace
WaterFurnace är ledande tillverkare av berg- och vattenvärmepumpar för bostäder, kommersiellt bruk, industri och institutioner. Bergvärmeenheterna använder förnybar solenergi som lagras i marken, för att på så sätt reducera den energi som förbrukas av byggnaderna för uppvärmning, kylning och varmvatten. Förutom att vara marknadsledare inom bergvärmepumpar, har WaterFurnace på senare år också tagit fram nya tekniker, integrerat viktiga marknadsönskemål i produkterna och utökat kärnverksamheten med en bred portfölj av förnybara och hållbara lösningar.

ktsamhetsuppmaning avseende framtidsinriktad information
Det här pressmeddelandet innehåller viss information som kan betecknas som ”framtidsinriktad information” enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Framtidsinriktad information inkluderar, men är inte begränsad till, information avseende slutförandet av Överenskommelsen, inklusive mottagandet av domstols, aktieägares och myndigheters godkännande; tidpunkten för den extra bolagsstämman och integreringen av WaterFurnaces verksamhet med NIBEs. Framtidsinriktad information baseras på ett antal uppskattningar och antaganden som, även om de anses rimliga, är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan göra att faktiska resultat och framtida händelser skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i denna framtidsinriktade information, inklusive möjligheten att slutföra Överenskommelsen, mottagandet av nödvändiga godkännanden, möjligheten att uppfylla villkoren i Överenskommelsen, möjligheten att uppnå fördelarna i Överenskommelsen och de risker som identifierades i WaterFurnaces årliga ekonomiska affärsredogörelse, daterad den 25 mars, 2014. Det finns inga garantier för att sådan information ska vara korrekt, eftersom det faktiska resultatet och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som har antagits i det här materialet. Därför bör läsare inte lägga alltför stor tilltro till den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i det här pressmeddelandet fastställs per dagen för detta utlåtande och baseras på ledningens åsikter och uppskattningar samt den information som fanns tillgänglig för ledningen denna dag. WaterFurnace avsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera eller revidera någon framtidsinriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat, förutom vad som krävs enligt lag.

Det här pressmeddelandet utgör ingen utfästelse att köpa eller anmodan att sälja, eller anhållan om utfästelse att köpa eller anmodan att sälja, värdepapper i WFI.