Tvångsinlösenförfarandet av Schulthessaktier går in i sitt slutskede

– avgörandet av Zürichs handelsdomstol har vunnit laga kraft

Zürichs handelsdomstol har, som tidigare angivits i pressmeddelande den 12 mars 2012, beviljat NIBE Industrier AB:s (”NIBE”) ansökan om tvångsinlösen och har löst in de utestående aktierna i Schulthess Group AG, Wolfhausen (”Schulthess”) vilka ägs av den minoritet som inte erbjöd sina aktier till försäljning i NIBEs offentliga uppköpserbjudande.

 

Domstolen har i skrivelse av den 29 mars 2012, bekräftat att avgörandet har vunnit laga kraft. Därmed kommer NIBE och Schulthess att gå vidare med betalning av den ersättning som ska utgå för de tvångsinlösta aktierna.

 

För varje inlöst Schulthess aktie kommer ersättning utgå med 36.00 CHF och 1,537418 nya B-aktier i NIBE.Den kontanta ersättningen beräknas bli utbetald till respektive kvarvarande aktieägares bank inom de kommande fjorton dagarna följt av betalning med aktiedelen genom apportemission av nya B-aktier i NIBE ett par dagar därefter. Kvarvarande aktieägare behöver inte ge sina respektive banker några instruktioner med anledning av utbetalningen av ersättningen.

 

Efter genomförandet av transaktionen kommer NIBE att äga samtliga aktier i Schulthess.

 

Vid frågor vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, Managing Director and CEO, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433–73 076

Hans Backman, CFO, NIBE Industrier, Tel: +46 433–27 34 69

Christel Fritiofsson IR-contact, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433–73 078