NIBE:s ansökan om tvångsinlösen av utestående aktier i Schulthess Group AG, Wolfhausen beviljas av Zürichs handelsdomstol

Zürichs handelsdomstol har i avgörande den 8 mars 2012 beviljat NIBE Industrier AB:s ansökan om tvångsinlösen av utestående aktier i Schulthess Group AG, Wolfhausen enligt artikel 33 i den schweiziska värdepappersmarknadslagen (Swiss Stock Exchange Act, SESTA).Domstolen har i enlighet med NIBE:s ansökan beslutat om inlösen av samtliga utestående registrerade aktier, vars nominella värde uppgår till 0,20 CHF, i Schulthess Group AG, Wolfhausen och som ägs av den minoritet som inte erbjöd sina aktier till försäljning i NIBE Industrier AB:s offentliga uppköpserbjudande.

 

Ägarna av de tvångsinlösta aktierna erbjuds ersättning för aktierna på motsvarande sätt som enligt det offentliga uppköpserbjudandet från den 20 april 2011, det vill säga dels med kontant betalning uppgående till 36.00 CHF dels med 1,537418 nya B-aktier i NIBE Industrier AB per inlöst aktie med ett nominellt värde om 0.20 CHF.

 

Detaljerad information om betalningen av de inlösta aktierna kommer att publiceras omgående efter att domstolsbeslutet har vunnit laga kraft.

 

Ytterligare information och kontakt
Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070
Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078