Tvångsinlösen av Schulthessaktier - NIBE beslutar om nyemission av B-aktier

Efter att ansökan om tvångsinlösen av utestående aktier i Schulthess Group AG, Wolfhausen (”Schulthess”) beviljats av Zürichs handelsdomstol den 8 mars 2012 har styrelsen i NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE”) beslutat att emittera nya B-aktier i bolaget i syfte att fullfölja tvångsinlösenförfarandet som inleddes hösten 2011.

NIBE inledde den 26 september 2011 ett tvångsinlösenförfarande av utestående aktier i Schulthess som ägdes av den minoritet som inte erbjöd sina aktier till försäljning i NIBEs offentliga uppköpserbjudandet från den 20 april 2011. Ansökan har, som tidigare meddelats, beviljats av handelsdomstolen i Zürich i avgörande den 8 mars 2012. Eftersom ägarna av de tvångsinlösta Schulthessaktierna ska erhålla ersättning för aktierna på motsvarande sätt som enligt det offentliga uppköpserbjudandet (dels med kontant betalning uppgående till 36.00 CHF och dels med 1,537418 nya B-aktier i NIBE per inlöst Schulthessaktie) beslutade styrelsen i NIBE den 23 mars 2012 – med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 11 maj 2011 - att emittera nya B-aktier i NIBE. Styrelsens beslut är dock villkorat av att handelsdomstolens avgörande vinner laga kraft.

 

Beslutet innebär att NIBEs aktiekapital kommer att ökas med högst 134.250 SEK genom nyemission av högst 214.800 B-aktier. Rätt till de nya B-aktierna skall endast tillkomma ägarna av de tvångsinlösta Schulthessaktierna, med rätt och skyldighet att betala de nya B-aktierna i NIBE med apportegendom bestående av aktier i Schulthess. Apportegendomen består av sammanlagt högst 139.671 aktier i Schulthess och beräknas ha ett värde om högst 23.033.004 SEK vilket således motsvarar en teckningskurs om 107:23 SEK per ny B-aktie i NIBE.

 

Teckningskursen samt det slutliga belopp som apportegendomen kommer att tas upp till i NIBEs balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutligt baserat på aktiekursen på NIBEs B-aktier vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen och det beräknade belopp om högst 23.033.004 SEK som anges ovan.

 

De nya B-aktierna ska tecknas senast den 10 april 2012, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för de nya B-aktierna skall ske genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Schulthess senast den 23 april 2012, med rätt för styrelsen att förlänga betalningstiden.

 

Vid frågor vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist
Verkställande direktör och koncernchef
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433 - 73 076

 

Hans Backman
Ekonomidirektör
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433 – 27 34 69

 

Christel Fritiofsson
IR-kontakt
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433 - 73 078

 

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande publicerades klockan 07:00 den 26 mars 2012.