NIBE förvärvar 31% av aktierna i Schulthess och lämnar ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande för övriga aktier, som rekommenderas av Schulthess styrelse

Svenska NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE”), en av de ledande värmepumpstillverkarna i Europa, har undertecknat individuella aktieöverlåtelseavtal med flera stora aktieägare i det schweiziska värme‐, kyl‐ och tvätteknikbolaget Schulthess Group AG (”Schulthess”) om att förvärva motsvarande sammanlagt 31,13% av aktierna i Schulthess (”Aktieköpen”). NIBE lämnar även ett rekommenderat frivilligt offentligt uppköpserbjudande till resterande aktieägare om att förvärva samtliga deras aktier till samma pris som i Aktieköpen, 60 CHF per aktie, varav 60% kontant och 40% i nyemitterade NIBE B‐aktier (”Erbjudandet”). Aktierna i Schulthess är noterade på SIX Swiss Exchange.

  • Transaktionen kommer att skapa en ledande europeisk koncern inom området för hållbara energilösningar, särskilt inom värmepumpar.
  • Erbjudandet motsvarar ett totalt värde om 638 MCHF (4.463 Mkr1).
  • Styrelse och ledningsgrupp inom både Schulthess och NIBE är överens om att de två koncernerna kompletterar varandra väl avseende tekniskt kunnande, produktsortiment, distributionskanaler och geografisk närvaro.
  • Genom transaktionen förväntas NIBE kunna åstadkomma synergier om totalt cirka 82 Mkr (12 MCHF) på EBIT på årsbasis. Den totala årliga effekten förväntas realiseras under räkenskapsåret 2013.
  • Baserat på 2010 års räkenskaper skulle NIBEs proformaomsättning och EBIT ha uppgått till cirka 8.560 Mkr (1.223 MCHF) respektive 909 Mkr (130 MCHF).
  • Schulthess kommer att drivas som en separat enhet och bli en del av NIBEs affärsområde NIBE Energy Systems.

 

”Detta är NIBEs absolut största transaktion hittills, och jag är övertygad om att den kommer att bli mycket framgångsrik. Transaktionen mellan Schulthess och NIBE är strategiskt riktig och ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi för den växande marknaden för hållbara energilösningar i Kontinentaleuropa. Tillfredsställande är också att båda företagen har samma entreprenörstradition, erfarenhet av marknaden och tekniska vision”, säger Gerteric Lindquist, VD för NIBE.

 

”Som Ordförande i Schulthess Group är jag övertygad om att vi tillsammans med NIBE blir ett starkt marknadsledande bolag inom hållbara energilösningar. Samgåendet till ett bolag är mycket övertygande sett ur industriell synvinkel och ur ett finansiellt perspektiv attraktivt för våra aktieägare. De kommer i framtiden kunna dra nytta av en enastående potential i ett utmärkt europeiskt bolag”, säger Rudolf Kägi, styrelseordförande i Schulthess.

 

1 Växelkurs som använts för omräkning av CHF/SEK i detta pressmeddelande: 1 schweizerfranc (CHF) = 7,0 svenska kronor (SEK).