NIBE Industrier genomför lager- och kostnadsreduktionsprogram samt reviderar helårsbedömningen

- Bakgrunden är att vi inför verksamhetsåret 2007 förberedde oss på en volymökning i linje med de senaste årens kraftiga tillväxt och bedömde att marknadsutvecklingen för alla tre affärsområdena skulle vara fortsatt positiv, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

Under första halvåret utvecklade sig såväl NIBE Elements som NIBE Villavärmes försäljning väl, medan däremot Nibe Brasvärmes försäljning inte alls utvecklade sig som tidigare år, främst beroende på att totalmarknaderna i Tyskland och Danmark gick kraftigt tillbaka.

- Bedömningen har hittills varit att andra halvåret skulle innebära en fortsatt god utveckling för NIBE Element och NIBE Villavärme samt en klar återhämtning för Nibe Brasvärme.

 

- Med drygt tre månader kvar av 2007 gör vi bedömningen att årets omsättningsökning för koncernen blir lägre än tidigare beräknat. Detta beror på att den totala värmepumpsmarknaden i Sverige för närvarande uppvisar en avsevärd försvagning samtidigt som den tyska värmepumpsmarknaden uppvisar en tillväxt som inte motsvarar den förväntade. För NIBE Brasvärme har visserligen efterfrågan varit klart stigande de senaste månaderna men bedömningen är ändå att helårsomsättningen ungefär kommer att uppgå till fjolårets nivå.

- Detta innebär att såväl den nuvarande produktionstakten som lagernivån är för hög både för värmepumpar och braskaminer, vilket medför att vi under resten av året måste dra ner produktionstakten.


Även den fasta kostnadsmassan måste reduceras för att bättre motsvara den lägre omsättningstillväxten.

 

Personalmässigt innebär detta en reduktion med cirka 100 fast anställda personer i Markaryd. Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att genomföras.

Sedan tidigare pågår ett intensivt materialbesparingsprojekt inom NIBE-koncernen eftersom materialkostnaderna haft en ökningstakt som vi inte kunnat kompenseras oss för.

 

Kostnadsbesparingarna genomförs med målsättningen att Markarydsenheten skall ha en fast kostnadsmassa under 2008 som är 50 miljoner kronor lägre än vad den är idag.

- För helåret 2007 gör vi nu bedömningen att omsättningsökningen för hela NIBE-koncernen kommer att uppgå till cirka 10% medan resultatet före skatt bedöms bli cirka 10% lägre än ifjol, säger Gerteric Lindquist.

- Den nu noterade avmattningen har inte förändrat vår syn på NIBE-koncernens framtida tillväxtmöjligheter utan NIBEs långsiktiga målsättningar ligger fast, bland annat innebärande att vi senast 2011 skall uppnå en omsättning på 10 miljarder kronor med bibehållen god lönsamhet.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71