Uppförandekod


Uppförandekoden utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning samt koncernens policys och riktlinjer ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen. Den gäller också för alla minoritetsägda bolag inom NIBE.


Uppförandekoden visar också vad vi förväntar oss från våra affärspartners.Uppförandekoden ger övergripande vägledning inom åtta områden.Policies

Inom ett antal områden kompletteras uppförandekoden av mer detaljerade policys, riktlinjer och ledningssystem.

Code of conduct NIBE