Hur NIBE skapar värde

NIBE arbetar aktivt för att skapa moderna, hållbara, energieffektiva produkter och system. Det bidrar till ökad användning av förnybar energi samt skapar långsiktigt värde för kunderna och klimatet.

NIBEs resurser

Effektiv användning av resurser ökar lönsamheten. Genom att spara på resurser och återanvända mer kan vi bidra till minskad miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna.

2020

Finansiella

 • Rörelsekapital inklusive kassa och bank 8.293 Mkr
 • Investeringar i anläggningstillgångar 3.692 Mkr varav förvärv 2.583 Mkr

Verksamhet

 • 97 tillverkningsenheter
 • 31 länder
 • 50 säljkontor 

Naturresurser

 • 233 kton råmaterial och insatsmaterial
 • 307 GWh energi
 • 419.880 m3 vatten

Intellektuell kapital

 • 19.000 medarbetare
 • mer än 80 varumärken

Affärsrelationer

 • Kunder
 • 57.956 aktieägare
 • Mer än 120 lokala samhällen
 • Långivare
 • 13.200 leverantörer direkt material

Strategiska fokusområden som kombinerar god lönsamhet och hållbart värdeskapande


Tillväxt

En uthållig organisk tillväxt inom alla nuvarande produktområden och vidareutveckling av de befintliga verksamheterna kombinerat med strategiska förvärv skapar förutsättningar för god lönsamhet.

Marknadsorienterad expansion

Investeringar i attraktiva marknadssegment samt en effektiv och konkurrenskraftig affärsstruktur möjliggör en optimal marknadsnärvaro globalt.

Innovation

Offensiv produktutveckling med fokus på innovation för hållbar utveckling, fossilfri teknik och ökad energieffektivitet.

Långsiktighet

Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande skapar kontinuitet och stabilitet i koncernen.

Kunderbjudande


Försäljning


Ärlig marknadsföring av hållbara produkter och lösningar lägger grunden för kundnöjdhet, långsiktiga relationer och stabila intäkter. Genom att argumentera för våra hållbara produkter och lösningar tar vi också ett tydligt initiativ i klimatfrågorna.

Produkter i användning

Våra produkter skapar värde för kunden år efter år i form av minskade energikostnader, minskad klimatpåverkan och bättre funktionalitet. Detta innebär också att kunden bidrar i omställningen till en mer hållbar framtid.

Återvinning

Våra produkters innehåll har en hög återvinningsgrad (cirka 98%). Det är en viktig del i att ha en så ringa miljöpåverkan som möjlligt. Vi har ett producentansvar för konsumentprodukterna och är anslutna till återvinningsystem där sådana finns för insamling av produkter efter användning.

Skapat värde

Genom att använda NIBE:s produkter bidrar våra kunder till övergången till en mer hållbar framtid. Genom våra produkter minskas både kundernas energikostnader och deras miljöpåverkan.

Ekonomiskt värde för intressenter

Kunder

27.146

Omsättning, Mkr

Leverantörer

15.481

Betalningar, Mkr

Aktieägare

706

Utdelning, Mkr

Anställda

7.043

Löner, Mkr

Offentlig sektor

735

Skatter, Mkr

Lokalsamhälle

3,3

Sponsring, Mkr

Långivare

209

Ränta, Mkr

NIBE skapar värde för produkter

 • Andel LCE-klassificerade produkter: 55,2%
 • Värmepumpar, förnybar energi
 • Solprodukter, förnybar energi
 • Värmeväxlare, energiåtervinning, energioptimering
 • Komponenter, energieffektivisering
 • Braskaminer, förnybar energi