Hur NIBE skapar värde

NIBE arbetar aktivt för att skapa moderna, hållbara, energieffektiva produkter och system. Det bidrar till ökad användning av förnybar energi samt skapar långsiktigt värde för kunderna och klimatet.

NIBEs resurser

Effektiv användning av resurser ökar lönsamheten. Genom att spara på resurser och återanvända mer kan vi bidra till minskad miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna.

2019

Finansiella

 • Rörelsekapital inklusive kassa och bank 8.762 Mkr
 • Investeringar i anläggningstillgångar 2.059 Mkr varav förvärv 1.005 Mkr

Verksamhet

 • 85 tillverkningsenheter
 • 30 länder
 • 37 säljkontor 

Naturresurser

 • 224 kton råmaterial och insatsmaterial
 • 308 GWh energi
 • 391.092 m3 vatten

Intellektuell kapital

 • 17.000 medarbetare
 • mer än 80 varumärken

Affärsrelationer

 • Kunder
 • 51.700 aktieägare
 • Mer än 50 lokala samhällen
 • Långivare
 • 10.800 leverantörer direkt material

Strategiska prioriteringar


Tillväxt och lönsamhet

En uthållig organisk tillväxt inom olika produktområden och vidareutveckling av verksamheterna kombinerat med strategiska förvärv skapar förutsättningar för god lönsamhet. 

Innovation

Offensiv produktutveckling med fokus på innovation för hållbar utveckling, fossilfri teknik och ökad energieffektivitet är vägledande i all produktutveckling.  

Marknadsorienterad expansion

Investeringar i attraktiva marknadssegment samt en effektiv och konkurrenskraftig affärsstruktur möjliggör en optimal marknadsnärvaro globalt. 

Långsiktighet

Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande skapar kontinuitet och stabilitet i koncernen.

NIBE Groups kunderbjudande


Försäljning


Ärlig marknadsföring av hållbara produkter och lösningar lägger grunden för kundnöjdhet, långsiktiga relationer och stabila intäkter. Genom att argumentera för våra hållbara produkter och lösningar tar vi också ett tydligt initiativ i klimatfrågorna.

Produkter i användning

Våra produkter tillför värde för våra kunder år efter år i form av minskade energikostnader, minskad klimatpåverkan och bättre funktionalitet. Detta innebär också att kunderna bidrar till övergången till en mer hållbar framtid.

Återvinning

Våra produkters innehåll har en hög återvinningsgrad (cirka 98%) Det är en viktig del i miljöpåverkan. Vi har ett producentansvar för konsumentprodukterna och är anslutna till återvinningsystem där sådana finns för insamling av produkter efter användning.

Skapat värde

Genom att använda NIBE:s produkter bidrar våra kunder till övergången till en mer hållbar framtid. Genom våra produkter minskas både kundernas energikostnader och deras miljöpåverkan.

Ekonomiskt värde,
för intressenter

 • Kunder Omsättning 25.342 Mkr
 • Aktieägare Utdelning 655 Mkr
 • Offentlig sektor Skatter 652 Mkr
 • Långivare Ränta 205 Mkr
 • Lokalsamhälle Sponsring, donationer 3,0 Mkr
 • Anställda Löner och sociala avgifter 6.631 Mkr
 • Leverantörer Betalningar 14.612 Mkr

NIBE skapar värde, produkter

 • Andel LCE-klassificerade produkter: 56,1%
 • Värmepumpar, förnybar energi
 • Solprodukter, förnybar energi
 • Värmeväxlare, energiåtervinning, energioptimering
 • Komponenter, energieffektivisering
 • Braskaminer, förnybar energi