Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i NIBE Industrier AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Organisation


Finansiering, valutahantering, förvärv, etableringar, ekonomistyrning, personalresurser och andra policyfrågor hanteras på koncernnivå.


NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma.

Kalender

Bolagsstämma 2019


NIBE Industrier AB:s årsstämma 2019 ägde rum tisdagen den 14 maj kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd.


Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Information kring NIBEs årsstämma

Stämman hålls i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd.

 

Det finns det goda parkeringsmöjligheter och här bjuder vi på kaffe under eftermiddagen.

Bussar kommer att gå kontinuerligt från Sparbankshallen till NIBEs olika verksamheter i Markaryd mellan 14 - 16 men man kan också köra själv.

 

 • NIBE Stoves produktutställning, Skulptörvägen 10
 • NIBE Energy Systems produktutställning på Marknadscenter, Järnvägsgatan 17
 • Nobelutställningen, Hannabadsvägen 1

 

Efter avslutad stämma bjuds på sedvanlig förtäring.

Hjärtligt välkommen till NIBE och Markaryd

 

Bolagsstämma 2017

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 11 maj 2017, kl 17.00 på NIBE i Markaryd.Extra bolagsstämma 2016

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ) den 3 oktober 2016.


Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 12 maj 2016.Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 11 maj 2015.


Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor 

Hans Linnarson

(född 1952)
Styrelsens ordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2006.

Elektronikingenjör och fil kand.

Styrelseordförande i HP Tronic AB. Styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i HEXPOL AB och INWIDO AB. Styrelseledamot i Melker Schörling AB och Becker Industrial Coatings Holding AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.828 B-aktier.

Ej oberoende styrelseledamot.


Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989.

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

På grund av sin befattning, sitt aktieinnehav
och längden på sitt styrelseuppdrag
ej oberoende styrelseledamot.

 

Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GARO AB och Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot i Trioplast AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22.857 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Helene Richmond

(född 1960)
Styrelseledamot sedan 2015.

Civilingenjör.

Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen. Styrelseledamot i Hanza Holdning.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.142 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Jenny Sjödahl

(född 1973)
Styrelseledamot sedan 2018.

Civilingenjör och MBA.

VD för Westermo Teleindustri AB. Styrelseledamot i Nolato AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
0 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

 

Hans Backman

(född 1966)

Ekonomidirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom, MBA. Anställd sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
20.600 aktier av serie B

 

Christer Fredriksson

(född 1955)

Affärsområdeschef för NIBE Element,
VD i Backer BHV AB.

Civilingenjör. Anställd sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.718.125 aktier av serie A
2.867.840 aktier av serie B

 

Klas Dahlberg

(född 1964)

Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör. Anställd sedan 2016.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.050 aktier av serie B

 

Niklas Gunnarsson

(född 1965)

Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör. Anställd sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
507.342 aktier av serie B

 

Revisor

KPMG AB Huvudansvarig revisor

 

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor

 

KPMG med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor nyvaldes för en period på ett år på bolagsstämman 2018.

 

Ansvarig revisor har löpande tillgång till bolagets justerade styrelseprotokoll och de månadsrapporter som styrelsen erhåller.

 

Bolagets huvudansvarige revisor redovisar sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll till styrelsen i sin helhet.

 


 

 

Bolagsordning för NIBE Industrier AB (publ) 556374-8309

 

 

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är NIBE Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Markaryd.

 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva lednings- och administrativ verksamhet för bolagets dotterföretag ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor.

 

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst fyrahundramiljoner (400.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

 

§6 Aktieslag och aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst trettio (30) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget och aktier av serie B får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst etthundra (100) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget.

 

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier, som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande, kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att ny-tecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, varvid skall gälla att A-aktieägare har rätt till nya aktier av serie A och B-aktieägare har rätt till nya aktier av serie B. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§7 Omvandling av aktier

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

 

Ägare till aktie av serie A skall äga påfordra att sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

 

§8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

 

§9 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan också utses lägst ett (1) och högst två (2) registrerade revisionsbolag.

 

§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

 

§11 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler det på sätt nu anförts samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som skall deltaga i bolagsstämman.

 

§12 Orten för hållande av bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Markaryd.

 

§13 Årsstämma

Årsstämma hålles före juni månads utgång.

 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Godkännande av dagordning.
 • 4. Val av en eller två justeringsmän.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 • b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 • c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§14 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 

 

§15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

§16 Hembud

Övergår aktie av serie A (A-aktie) från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget (förvärvaren), skall A-aktien genast, av förvärvaren, hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas. Med övergång av aktie enligt detta stycke avses även övergång genom arv, testamente, gåva, bodelning eller annat familjerättsligt fång.

 

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-akties övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas i proportion till tidigare innehav av A-aktier bland dem, som framställt lösningsanspråk.

 

Lösenbeloppet per A-aktie skall uppgå till en tiondel (1/10) av aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger förvärvaren bli registrerad för A-aktien.

 

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

 

Uppkommer i frågan om inlösen tvist mellan förvärvaren och den som begärt inlösen skall sådan tvist avgöras genom skiljeförfarande enligt, vid tidpunkten då talan väcks, gällande svensk lag om skiljeförfarande.

 

Enligt 4 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551) inträder hembudsplikt enligt ovan för ett dödsbo om aktierna inte inom ett år från dödsfallet övergår till ny ägare.

 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 3 oktober 2016.


 

Koncernens ansvar


NIBE stödjer övergången till ett mer hållbart samhälle genom att producera energieffektiva produkter och delar som hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom att sänka energianvändningen och öka användningen av förnybara bränslen. Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöprestandan i våra produkter genom innovativ design och investeringar i ny teknik. 

Hur vi skapar värde

Produktuveckling

Vi skapar värde genom att utveckla innovativa produkter och lösningar som möter de högsta kraven på energi och resurseffektivitet.
Läs mer

Inköp

Vi handlar av leverantörer som delar våra värderingar, affärsetiska principer och höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling.
Läs mer

Produktion

I produktionen skapas stora värden när ansvar, yrkesskicklighet och spetskompetens samverkar för att ta fram högkvalitativa produkter för en krävande marknad.
Läs mer

Transporter

Vi arbetar för att alla transporter, av både material och medarbetare, ska ske på ett sätt som tar största möjliga hänsyn till både människa och miljö.
Läs mer

Produktanvändning

NIBE:s produkter är gjorda för att skapa värde för våra kunder och slutanvändare genom en säker funktion och låga energikostnader. Både ekonomin och miljön ska vara vinnare.
Läs mer

Återvinning

Återanvändning och återvinning är en del av vårt produkt- och producentansvar. På så sätt tar vi vara på materialvärdet i produkterna, sparar resurser och minskar uppkomsten av avfall.
Läs mer

Styrning av hållbarhetsarbetet 

 

Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå.

 

Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling. Dessa har
lyfts fram i vår hållbarhetsstrategi , som i sin tur ligger till grund för våra hållbarhetsmål och handlingsplaner inom NIBE.

 

Ansvaret för att genomföra handlingsplanerna och nå mål ligger inom respektive affärsområde, där affärsområdeschef är ansvarig och rapporterar till VD. Till sitt stöd har de centrala hållbarhetsteamet, som förvaltas av hållbarhetschef som rapporterar till VD, lokala samordnare och hållbarhetsrådet.

 

 

Ett viktigt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor internt är NIBEs hållbarhetsråd, som leds av VD och har möten 2-3 gånger per år för att diskutera beslut, fokusområden, förändringar i den globala scenen, risker och möjligheter, och för att följa upp utfall. Hållbarhetsrådet består av VD, CFO, Hållbarhetschef, Hållbarhetscontroller och affärsområdeschefer. Dessutom tar Hållbarhetschefen del i det årliga strategimötet tillsammans med koncernledningen och styrelsen.


Affärsområdeschefer ansvarar inom sina enheter, för att följa den strategi som fastställts av styrelsen. I slutänden är det dock det högsta beslutande organet som är ansvarig för hela hållbarhetsarbetet.


För att se till att vi följer lagstiftningen och arbetar på ett effektivt sätt, har NIBEs ledningssystem för riskhantering, kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet. Det finns också ett system för att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Leverantörskedjan

 

NIBE har undertecknat FN: s Global Compact sedan 2014. Vi strävar efter att följa de 10 principer och främja dessa principer inom vår intressesfär. Våra kärnvärden är uttryckta i åtta grundläggande byggstenar som styr våra beslut och affärsbeteende i alla situationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer anammar samma uppsättning internationellt accepterade principer och tillämpar dem i all sin affärsverksamhet.


Vad vi förväntar oss

 

Vi förväntar oss tillförlitligt och ärligt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Leverantörerna måste följa lagstiftning och internationellt överenskomna principer som uttrycks i till exempel i FN: s Global Compacts 10 principer och ETI Base Code. Vi förväntar oss att löften hålls och att problem diskuteras med ett lösningsorienterat, öppet sinne. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska ge oss feedback som kan hjälpa oss att utvecklas till en bättre kund.


Links

 

UN Global Compactslänk till annan webbplats

ETI Base Codelänk till annan webbplats

 

NIBE Supplier Code of Conductlänk till annan webbplats

 

 

NIBE bygger på djupt rotade värderingar och affärsprinciper som återspeglar hög moral och affärsetik.

Vi har undertecknat Global Compact, vilket innebär att vi följer internationellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och förväntar oss att våra affärspartners att följa samma grundläggande principer.

Alla våra medarbetare ska känna till våra värderingar, affärsprinciper och våra arbetsmetoder, som sammanfattas i tre broschyrer och finns på 14 språk. Dessa broschyrer bildar en ram för allt våra affärsbeteende och gäller alla NIBE medarbetare var de än befinner sig i världen. 

Our values
Our business principles

Våra affärsprinciper

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner här

Efterlevnad

Efterlevnaden av vår policy kontrolleras regelbundet genom att utföra interna revisioner. Vi har också supportavdelningar och en whistle blower-funktion för att få omedelbar feedback om något inte fungerar som det ska. 

 

Andra policies

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationsolicy

Whistle blower Policy

NIBE följer globala ledningssystem för att upprätthålla kvalitet, miljö och säkerhet
Kvalitet- och miljöledningssystem är uppbyggt enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Idag är 98% av våra bolag certifierade, och vårt mål är att alla platser ska vara certifierade vid utgången av 2016. I framtiden, om nyförvärvade bolag inte är certifierade, kommer vi att tillåta två år för att utveckla ett certifierat ledningssystem.

 

Riskhantering

Vi bedömer våra risker systematiskt och analyserar trender och eventuella förändringar i prissättning, lagstiftning och på marknaden. Interna operativa risker styrs av ledningssystem och kontrollrutiner. Ett nytt riskhanteringssystemet lanserades 2015 som kommer att öka noggrannheten och översikten över våra analyser och åtgärder.

 

NIBEs bolag runt om i världen är själva ansvariga för att bedöma och övervaka deras hållbarhetsrisker. Riskbedömningar inklusive aspekter som ändrade legala krav, förändringar i kundernas krav, klimatförändringar och tillgången till råvaror, samt miljöpåverkan, och hälsa och säkerhet genomförs regelbundet. Enskilda bolagsstyrelser är ansvariga för att rapportera identifierade risker och handlingsplaner till affärsområdeschefer, och i vissa fall till NIBEs styrelse.

 

NIBEs hållbarhetsteam besöker de lokala produktionsbolag minst vart tredje år i syfte att kontrollera efterlevnaden och se till att NIBEs värderingar och affärsprinciper följs.

Rapporter

Sustainability report

 NIBE Årsredovisning 2016

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner pdf här

 

Årsredovisningar

2015

2014
2013

2012

2011

 

 

 

GRI-Appendix

Vi kommunicerar våra prestationer och resultat på ett tydligt och öppet sätt. NIBE följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI).

 

Från och med år 2016 har vi integrerat Hållbarhetsredovisningen i Årsredovisningen. Finns endast tillgängligt på engelska.

 

GRI Appendix 2017 »

GRI Appendix 2016 »

Hållbarhetsrapporter

 

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

 


 

CDP

NIBE rapporterar till Carbon Disclosure Project (CDP), en internationell organisation som arbetar för att bekämpa klimatförändringarna och för att skydda våra naturresurser . CDP syftar till att motivera företag och städer att avslöja sin miljöpåverkan, ger beslutsfattare de uppgifter de behöver för att ändra beteende på marknaden NIBEs rapport är inte officiell.

Länk till CDP www.cdp.netlänk till annan webbplats

UN Global Compact 

NIBE vill stödja globala arbetet för effektiva företag och hög affärsetik . Vi är undertecknat FN: s Global Compact, internationella principer för ansvarsfulla företag.

 

Länk till UN Global Compact www.unglobalcompact.orglänk till annan webbplats.

 

Länk till NIBEs statement/UN Global Compact NIBE 1413450850länk till annan webbplats


 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00