Our business principles

Koncernen har fyra ekonomiska målsättningar;


  • Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.
  • Rörelseresultatet för respektive affärsområde ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent av omsättningen.
  • Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20 procent.
  • Soliditeten i koncernen ska ej understiga 30 procent.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00