Our business principles

Minskad miljöpåverkan


Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

 

  • Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
  • Vi lever som vi lär – detta innebär ökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen*.
  • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.

*Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00