Our business principles

4. God affärsetik


Inom NIBE baseras affärsrelationerna och affärsmetoderna på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

  • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
  • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
  • Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och verka för rättvis konkurrens.
  • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).
  • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
  • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00