Våra affärsmodell

Vision, strategier, principer, värderingar och vår värdekedja

Vision

 

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Finansiella mål för långsiktig positiv utveckling

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet för respektive affärsområde liksom för koncernen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen.

Rörelsemarginalen ska ligga på minst 10% för att ge verksamheten stabilitet och god beredskap för både förvärv och snabba förändringar i omvärlden. Detta är en av de viktigaste grundpelarna för att säkerställa långsiktig positiv utveckling och kontinuerlig tillväxt. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga rörelsemarginalen för koncernen varit 12,6%.

Tillväxt

Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20% per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.


Hälften av den målsatta genomsnittliga tillväxten ska över tid åstadkommas organiskt. En stagnerande tillväxt är ett hot mot att upprätthålla god och uthållig lönsamhet. Den förvärvade tillväxten har historiskt sett balanserat den organiska på så sätt att den oftast varit mindre än den organiska i goda tider och större i besvärligare tider. Under de senaste fem åren har den totala genomsnittliga tillväxten varit 18,0%.

Avkastning

Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20%.

God avkastning på eget kapital bidrar till en stabil ägarstruktur och aktiekurs samt ökar förmågan att attrahera ytterligare kapital. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på eget kapital varit 15,2%

Soliditet

Soliditeten i koncernen ska inte under­stiga 30%. 

God soliditet visar att koncernen har en stark finansiell ställning. Det är också en nödvändighet i en koncern med stark tillväxt. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga soliditeten varit 44,2%.

Hållbarhetsmål

Ökad klimatnytta i vår produktportfölj

Målet har varit att 55% av vår omsättning ska utgöras av LCE-klassificerade produkter* före utgången av 2018.

Våra produkter använder till stor del förnybar energi och en stor del av vår produktportfölj stödjer kundernas omställning i hemmet, i större fastigheter och inom industrin, till en mer energieffektiv användning med lägre koldioxidbelastning. Vi har som mål att ha en stabil portfölj av produkter som hjälper kunderna att ställa om till en låg koldioxid- ekonomi.

Kontinuerligt minskad energianvändning

Målet är att minska energianvändningen jämfört med 2013 med 30% fram till 2020 (mätt som MWh/Mkr i omsättning)

Målet är satt 2013 med utgångsläge att minska inköpt mängd energi (primär och sekundär) till våra fastigheter och processer, exkluderat interna transporter och egenproducerad energi som till exempel genererad värmepumpsenergi och solpaneler inom verksamheten. Detta utfall är därmed inte beräknat på den totala energianvändningen i alla gruppens bolag 2018 som redovisas i hållbarhetsrapporteringen

Säkerställt systematiskt kvalitets- och miljöarbete 

Det långsiktiga målet är att 100% av våra produktionsenheter ska ha certifierade ledningssystem för ISO 9001 och 14001.

Vi arbetar med att införa certifierade kvalitets- och miljöledningssystem för alla våra produktionsenheter med fler än 10 anställda. Förvärvade produktionsenheter har en tidsram på två hela kalenderår innan certifiering skall vara genomförd.

Vi mäter därmed utfall 2018 mot bolag som ingått i gruppen sedan 2016.

En trygg arbetsplats fri från olyckor 

Det långsiktiga om än svåruppnåeliga målet är naturligtvis noll olycksfall. Delmålet är en olycksfallsfrekvens på mindre än 6 olycksfall per miljon arbetade timmar före utgången av 2020.

Implementeringen av arbetsmiljöpolicyn fortsätter och ett systematiskt samt förebyggande arbete genomförs löpande. Handlingsplaner upprättas i bolag med en högre olycksfallsfrekvens än 10 och följs upp löpande på styrelsemöten och hållbarhetsbesök.

I mätetalet är alla inräknade som utfört arbete i vår verksamhet. Mätetalet avser frekvensen av olycksfall som resulterat i minst en dags sjukskrivning efter olycksdagen delat på 1 miljon arbetade timmar (LTIF).

Våra mål har ett starkt fokus på lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande med sunda finanser. Våra strategier för att nå målen är väl beprövade och baseras på våra affärsprinciper med fokus på fem områden; ökade marknadsandelar, kostnadskontroll, täta produktlanseringar, flexibel och effektiv produktion och hållbarhet i hela förädlingskedjan.

Uthållig tillväxt skapar förutsättningarna för god lönsamhet 

Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom strategiska förvärv av starka varumärken och kompletterande sortiment på globalt prioriterade marknader. 

 

Inriktningen mot hållbara energilösningar i världsklass bidrar också till en bättre, klimatvänligare värld. Hela vår värdekedja, från vision till slutkund, ska utgå ifrån de principer för hållbarhet som finns i vår ledningsfilosofi och våra värderingar.

 

NIBE verkar på relativt mogna marknader, vilket gör att det totala tillväxtmålet på 20% inte bedöms enbart kunna nås genom organisk tillväxt. Den målsatta årliga organiska tillväxten på 10% skall därför kombineras med en förvärvad årlig tillväxt på i genomsnitt 10%, 

 

Verksamheten sker inom ramen för energilösningar fördelat på tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves. 

Tillväxten kräver styrning, engagemang och uppföljning

  

Styrning

Väl beprövade principer för affärsdriven tillväxt i koncernen kombineras med professionell och strukturerad styrning samt effektiv uppföljning. 

Verksamhetsstyrningen bygger på hög grad av decentralisering i våra tre affärsområden med tydligt resultatansvar i väl definierade resultatenheter, kopplade till tydliga mål vad gäller såväl ekonomi som hållbarhet. Vår ledningsstrategi baseras på våra affärsprinciper och värderingar som utgör grunden till vår företagsanda och företagskultur.


Varje affärsområde har sin operativa ledning som arbetar under eget resultatansvar. För varje affärsområde finns en affärsområdesstyrelse där koncernchefen är ordförande. I styrelserna finns också externa ledamöter med kompletterande erfarenheter inom respektive område.

 

Varje affärsområdes styrelse har, förutom ansvaret för den löpande verksamheten, också ansvar för den strategiska utvecklingen för affärsområdet gentemot NIBEs koncernstyrelse. 

  

Medarbetarnas engagemang 

Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för fortsatt framgång. Vi ser till att vår kompetens kontinuerligt förstärks och förnyas genom utbildning och personlig utveckling samt med ett lyssnande ledarskap. Internrekrytering är en viktig del av vårt program för försörjning av ledarskap och nyckelroller men rekrytering sker samtidigt externt för att tillföra ny spetskompetens. 

 

Ledarskapet har stor betydelse för att skapa och behålla engagemang, stärka organisationen och vidmakthålla vår företagskultur, baserad på flit och glädje. Program för ledarskapsutveckling förstärker denna kultur.

 

Uppföljning 

En effektiv uppföljning sker på såväl affärsområdes- som koncernnivå genom ett smidigt koncernrapporteringssystem. Tydliga nyckeltal används för att avvikelser och oönskad utveckling snabbt ska kunna observeras, åtgärdas och följas upp. 

 

Eftersom varje dotterbolag har sin egen  budget, där försiktighet vad gäller fasta kostnader och investeringar tillämpas, finns också en god beredskap för åtgärder om den ekonomiska utvecklingen avviker från gjorda antaganden.

 

Expansionen skapar skalfördelar

Gemensamma inköp

Materialinköp koordineras både inom respektive affärsområde och mellan affärsområdena om inköpsfördelarna är uppenbara. När ett nyförvärvat bolag kommer in i NIBE-gruppen inleds tämligen omgående ett samarbete på inköpssidan för att snabbt kunna sänka såväl de direkta som indirekta kostnaderna.

 

En effektiv resursanvändning bidrar till lönsamheten. Genom att hushålla med resurser och öka återvinningen bidrar vi med minskad miljöpåverkan samtidigt som vi reducerar kostnaderna.

 

Ansvarsfulla inköp säkerställs genom att våra leverantörer utvärderas. Förutom krav på kvalitets- och miljöprestanda arbetar vi även gemensamt med våra leverantörer enligt Global Compacts internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Det kräver en djupare och mer tidskrävande granskning men minskar riskerna för avbrott i materialflödet och händelser som kan skada vårt rykte.

 

Effektiv produktion

Hög produktivitet är helt avgörande för god konkurrenskraft och vår produktivitetsfilosofi bygger på att allting ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre. Tidmätning skapar rätta förutsättningar för effektiv produktionsplanering, korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och ger möjlighet till en korrekt verksamhetsuppföljning.

 

Prestationsbaserade lönesystem baserade på tidmätning, bidrar också till att skapa god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner.

 

I effektiv produktion ingår också att vi ska hushålla med naturresurser och insatsmaterial samt återanvända eller återvinna för minskad miljöpåverkan. Alla våra produktionsbolag ska vara miljöcertifierade och arbeta med ständiga förbättringar för att minska negativ påverkan på luft, vatten och mark. Samtidigt bygger vi bort risker i arbetsmiljön och förbättrar säkerheten för att förhindra olycksfall.  

 

För ett nyförvärvat bolag råder full transparens när det gäller att ta del av all kunskap och alla erfarenheter som redan finns i NIBE-gruppen. Vår erfarenhet är att detta är mycket uppskattat och bygger samtidigt upp goda relationer och förtroende mellan de samarbetande bolagen.

 

Produktutveckling

Att alltid ligga i framkant med det mest attraktiva produktsortimentet gör produktutvecklingen till ytterligare en nyckel till lönsam tillväxt. Genom hög produktutvecklingstakt, baserad på forskning och ny teknologi, kan vi erbjuda produkter och lösningar som tilltalar marknaden och samtidigt bidrar till minskad miljöpåverkan. Vi utmanar ständigt oss själva för att hitta de  bästa  lösningar som kan bidra till en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle. 

 

Kunskapsutbyte och tekniktransferering skapar synergier som väsentligt kortar utvecklingstiden inom flera områden, både mellan de befintliga bolagen i gruppen och nyförvärvade enheter. Detta förtroende byggs successivt upp i takt med att man ser de uppenbara fördelarna inom materialinköp och produktion.

 

Kommersialisering

En decentraliserad organisation ger en större närhet till och förståelse för marknaden. Starka affärsrelationer byggs upp genom professionell och saklig marknadsföring baserad på starka varumärken med hög kännedom hos kunden. Varumärkeslöftet ska också präglas av konkurrenskraftiga priser, god service och kundstöd samt etisk affärsmässighet. Våra kunder ska känna sig trygga med att våra produkter är säkra och tillverkade på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

 

Våra högkvalitativa och innovativa produkter, tillsammans med starka varumärken och en genomtänkt marknadsföring, gynnar förutsättningarna att öka våra marknadsandelar på befintliga marknader och att expandera på nya marknader. 

 

Detta gör att förvärvade enheter på ett snabbt och naturligt sätt kommer in i NIBE- gruppen med sina respektive varumärken samtidigt som tillhörigheten innebär en ytterligare förstärkning av dem.

 

Avgörande kriterier för bedömningar vid förvärv

För att ett potentiellt förvärv skall vara intressant krävs att vi kan se att det tillför ny teknologi, etablerar oss på nya gegorafiska marknader och/eller ytterligare förstärker vår närvaro på marknader där vi redan finns.

 

Vi arbetar enligt förvärvsmodellen ovan och grundkraven är att det aktuella företaget har: 

 

 • god ekonomisk, marknadsmässig och teknologisk position
 • kompetent ledning 
 • sann entreprenörsanda
 • utvecklingspotential inom ramen för NIBEs strategier.

 

Det är i entreprenörskapet framtidsmöjligheterna ligger, genom att fortsätta stimulera nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Att förvärvade bolag får behålla sin identitet och sina varumärken skapar kontinuitet på de lokala marknaderna. Att också behålla företagen intakta med kompletta företagsledningar på de orter och i de miljöer där de en gång etablerats ger oftast de allra bästa förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av företagen. Parallellt med detta utvecklas och vitaliseras också verksamhetsorterna.

 

Nytillkomna företag i gruppen skall ha fortsatt stor självständighet. NIBE-tillhörigheten ska användas för att tillvarata de fördelar som finns med att tillhöra en betydligt större gruppering. NIBE-koncernens målsättningar och strategier ska dessutom alltid implementeras. 

 

 

Förvärvsmodellen

 

ANALYS

Analysfasen är noggrann men ändå snabb. Våra tre branscher är väl definierade och med vår historik har vi relevanta nyckeltal att jämföra med.

 

GENOMFÖRANDE

Genomförandefasen präglas av total öppenhet vad gäller våra avsikter med förvärvet. Vi är alltid mycket tydliga och öppna i vår information om ledningsfilosofi och strategi, vilket ofta underlättar processen.

 

INTEGRATION

I integrationsfasen vill vi behålla såväl varumärken som kompetenta medarbetare på alla nivåer. De huvudsakliga synergierna finns på inköpssidan och i produktivitetsförbättringar i tillverkningen.

Våra Affärsprinciper

Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.

 

Läs mer om Våra Affärsprinciper

 • Our business principles

  Våra affärsprinciper

  Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.  

   

  Vår ledningsfilosofi bygger på framgångsfaktorer för tillväxt under lönsamhet och ansvar. Grundidéerna är sammanfattade under begreppet Våra affärsprinciper. I ett framgångsrikt företag går det inte att kompromissa med frågor som rör lönsamhet, kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Att känna till NIBE:s affärsprinciper är viktigt för oss alla. Detta gäller oavsett var i koncernen du befinner dig. 

   

  Jag är övertygad om Våra affärsprinciper skall ge dig ett nödvändigt stöd i din vardagliga yrkesutövning. Det är den vardagliga och praktiska tillämpningen av dessa begrepp som skapar förutsättningar för hållbart värdeskapande inom NIBE.


  Gerteric Lindquist

 • Our business principles

  Affärskoncept


  Ansvarsfull expansion med fokus på internationalisering.

 • Our business principles

  Vision


  Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

 • Our business principles

  Affärsidé


  Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena.

   

  Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

 • Our business principles

  Mål


  Vår övergripande målsättning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet och skapa värdetillväxt för aktieägarna.

   

  Vi ska också vara en intressant och utvecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder.

   

  Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

 • Our business principles

  Koncernen har fyra ekonomiska målsättningar;


  • Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.
  • Rörelseresultatet för respektive affärsområde ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent av omsättningen.
  • Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20 procent.
  • Soliditeten i koncernen ska ej understiga 30 procent.
 • Our business principles

  Våra framgångsfaktorer


  Vår ledningsfilosofi bygger på åtta grundidéer, som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Vid nyanställningar eller vid förvärv av företag är kännedomen om vår ledningsfilosofi oerhört viktig för att förstå vilken företagsanda och företagskultur som råder inom NIBE.

 • Our business principles

  1. God lönsamhet

   

  • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
  • är och har alltid varit NIBEs tradition
  • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
  • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.
  • ger handlingsfrihet och oberoende
 • Our business principles

  2. Hög produktivitet


  • är helt avgörande för god konkurrenskraft
  • produktivitetsfilosofi som bygger på att allt ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre
  • tidmätning skapar dessutom rätta förut-sättningar för korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och möjlighet till verksamhetsuppföljning.
  • rörliga lönesystem baserade på tidmätning skapar god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner
 • Our business principles

  3. Offensiv produktutveckling


  • är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
  • kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
  • fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
  • ger förutsättningar för god produktionsekonomi
 • Our business principles

  4. Kvalitet i allt – kunden i centrum

  • våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
  • vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
  • vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
  • våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
  • en NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd.
  • våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
  • vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
  • vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor
 • Our business principles

  5. Marknadsorienterad expansion


  • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
  • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
  • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.
 • Our business principles

  6. Fokus på tre kärnverksamheter


  • skapar såväl intern som extern tydlighet
  • ger riskspridning och rimlig riskexponering
  • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
  • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv
 • Our business principles

  7. Engagerade medarbetare


  • enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
  • gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
  • ledare ska föregå med gott exempel
  • initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.
  • alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
  • höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet
 • Our business principles

  8. Långsiktighet


  • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
  • nyordning sker först efter noggrann prövning
  • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
  • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet
 • Our business principles

  Vårt ansvar


  Övergripande ansvarig för tillämpningen och uppföljning av Våra affärsprinciper är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen.


  Alla chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tillämpningen av principerna.


 • Our business principles

  Mer information


  Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net. Våra affärsprinciper finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra affärsprinciper.


  För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga hållbarhetsredovisningen.

Våra Värderingar

Våra värderingar ger dig vägledning i hur NIBE ser på frågor som rör hållbar utveckling. Vi har delat in dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod.

 

Läs mer om Våra Värderingar

 • Our business principles

  Våra värderingar


  Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.


  Genom att följa Våra värderingar bidrar du till NIBEs hållbara utveckling och den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag är övertygad om att var du än i världen befinner dig kommer du att göra en förstklassig insats.

  Gerteric Lindquist

 • Our business principles

  1. Respekt för mänskliga rättigheter


  Inom NIBE behandlar vi alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

   

  • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.Vi särbehandlar* inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
  • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal.
  • Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
  • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
  • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
  • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.

  **Särbehandling kan exempelvis avse kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning,nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.

 • Our business principles

  2. Goda arbetsförhållanden


  Inom NIBE erbjuder vi god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.

   

  • Vi skapar goda relationer till våra medarbetare och förväntar oss ett engagemang i företagets utveckling.
  • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Detta för att öka yrkesskickligheten och stärka den personliga och ekonomiska utvecklingen.Vi arbetar förebyggande för att minska risker för olyckor och arbetsskador.
  • Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och enligt lagar och avtal. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser.
  • Vi kompromissar inte i frågor som rör hälsa och säkerhet.
 • Our business principles

  Minskad miljöpåverkan


  Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

   

  • Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
  • Vi lever som vi lär – detta innebär ökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen*.
  • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.

  *Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

 • Our business principles

  4. God affärsetik


  Inom NIBE baseras affärsrelationerna och affärsmetoderna på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

  • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
  • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
  • Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och verka för rättvis konkurrens.
  • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).
  • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
  • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
 • Our business principles

  5. Ansvarsfulla inköp


  Inom NIBE gör vi ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

   

  • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på NIBEs uppförandekod.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete
  • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas.
  • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Our business principles

  6. Produktansvar


  Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för koncernens fortsatta utveckling.

  • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
  • Våra produkter ska uppfylla överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
  • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.
 • Our business principles

  7. Samhällsengagemang


  Inom NIBE engagerar vi oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

   

  • Där det är möjligt ska vi engagera oss i de samhällen där vi har verksamheter och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
  • Vi ska arbeta för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till våra bolag.
  • Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
  • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.
  • Vi ska vara aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.
 • Our business principles

  Transparens


  NIBEs kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.

  • Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
  • Vi håller våra aktieägare informerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBE-aktierna är listade.
  • Alla medarbetare måste respektera tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka NIBEs konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad.
 • Our business principles

  Nolltolerans och ständiga förbättringar

   

  Inom några av uppförandekodens nyckelområden har vi nolltolerans mot avvikelser.

   

  Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.

   

  Inom andra områden arbetar vi systematiskt och målmedvetet med ständiga förbättringar.

 • Our business principles

  Koncernens ansvar


  Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av Våra värderingar. Till sitt stöd finns koncernens Hållbarhetsråd och koncernens Hållbarhetsteam.

   

  Koncernen gör regelbundna uppföljningar och riskbedömningar av hur Våra värderingar tillämpas. Utveckling och prestanda redovisas i årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

   

  Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö bidrar till att Våra värderingar blir verklighet. Sådana system ska därför finnas vid alla enheter.

 • Our business principles

  Våra värderingar i vardagen


  I vardagen är ansvaret för hur Våra värderingar tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen. Uppförandekoden och policyn ska ingå i bolagens interna utbildningsprogram för både nya medarbetare och de som redan arbetar inom bolagen. Chefer ska agera på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av reglerna.

   

  Våra affärspartners förväntas också följa Våra värderingar.


 • Our business principles

  Ditt ansvar


  Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt gällande lagstiftning.

   

  Du förväntas leva upp till de riktlinjer som finns i Våra värderingar.

   

  Det är också allas ansvar att hjälpa varandra att följa Våra värderingar.

 • Our business principles

  Mer information


  Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net. Våra värderingar finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra värderingar.


  För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

Vår värdekedja

Vår ledningsfilosofi syftar till att leverera värde för våra intressenter. NIBE skapar värden med utgångspunkt från de insatser som redovisas nedan. Förståelse för omvärlden och dialog med våra intressenter hjälper oss att prioritera rätt genom hela värdekedjan. Det leder till att vi maximerar det positiva värdet för våra intressenter och minimerar den negativa påverkan.

 

 

NIBE, som alla internationella företag, påverkas av globala trender som vi kontinuerligt måste bevaka och utvärdera. Vi ska ta tillvara möjligheterna men också beakta riskerna i de ständiga förändringarna. Detta i sin tur påverkar våra vägval och vi måste anpassa vår strategi för att långsiktigt kunna fortsätta att skapa värde. 

NIBE befinner sig i en bransch som kan påskynda omställningen till lägre energianvändning och större andel förnybar energi. Genom våra produkter och systemlösningar kan vi bidra till en bättre, klimatvänligare värld – vår tids största utmaning. 

Megatrender

 

Klimatförändringar – vår tids största utmaning

En av de största utmaningarna för att uppnå ett globalt hållbart samhälle är att minska utsläpp av växthusgaser och bromsa de pågående klimatförändringarna. 

 

Avtalet från klimatmötet i Paris 2015 om att begränsa den globala uppvärmningen så att den inte kommer att överstiga 2 grader är redan utmanat. För att målet ska kunna nås, krävs en utsläppsminskning av växthusgaser med 70% fram till 2050 jämfört med 2010, en årlig minskning om 6,5%. Det finns forskning som tyder på att det behövs ännu större minskningar av växthusgaser för att hejda klimatförändringarna. Konsekvenserna i form av naturkatastrofer och extrema väderförhållanden utgör som bekant ett hot mot våra levnadsförhållanden, den biologiska mångfalden och stabiliteten i samhället. 

 

Befolkningstillväxt och växande städer

Enligt FN:s beräkningar kommer jordens befolkning att öka från 7,3 miljarder 2015 till nära 10 miljarder 2050. Den största befolkningstillväxten förväntas i Afrika och Asien. Under samma period bedöms dessutom allt fler att flytta till större städer, från nuvarande 50% av jordens befolkning till 70%. 

 

Behov av infrastruktur och ren teknik 

Växande befolkning och koncentrationen till städer ökar belastningen på infrastruktur och behovet av resurser, framför allt energi. Samtidigt öppnas möjligheter för hållbara lösningar då behovet av energi- och resurseffektiv infrastruktur, byggnation och transportväsende också ökar.

 

Världens samlade fastigheter står idag för cirka 40% av den totala energianvändningen och cirka en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, varav den största delen sker under användningsfasen. Eftersom fastigheter används under många år är dagens energirelaterade produktval viktiga, då de kan påverka miljön under flera decennier framöver.

 

Globalisering, befolkningstillväxt och urbanisering ökar också behovet av transporter av gods och människor. Transportsektorn betraktas som en av de största utmaningarna eftersom de svarar för en betydande andel av växthusgasutsläpp och energiåtgång.

Driften av såväl fastigheter som transporter kräver energioptimering och övergång från fossila energikällor till förnybara. Efterfrågan på teknik som understödjer klimatomställningen kommer att öka och i takt med att denna teknik blir mer tillgänglig och marknaden växer, kommer priserna att sjunka, vilket i sin tur kommer att bidra till ännu större efterfrågan. 

 

Det pågår idag mycket forskning och utveckling inom energioptimering och förnybar energi. Vår uppfattning är att vi ligger i framkant inom vår bransch. NIBE kan redan idag erbjuda applikationer och lösningar för klimatsmart energieffektivisering och vi ser det som både en intressant utmaning och nödvändigt att successivt förändra vår produktportfölj till att fullt ut stödja fossiloberoende teknik.

Omvärldsfaktorer som påverkar vår affär

Förutom stora globala trender finns det ett antal faktorer som direkt påverkar vår affärsutveckling. 

 

Efterfrågan på hållbara lösningar

En av de absolut starkaste drivkrafterna för vår affär är den ökande efterfrågan på komponenter, produkter och system som ökar energieffektiviteten. 

 

Konjunkturutveckling

Konjunkturutvecklingen påverkar viljan i att investera i nya energieffektiviserande produkter och lösningar. I de fall man ändå måste installera nya system, bedöms viljan finnas att investera i energibesparande och därmed kostnadsbesparande åtgärder även i lågkonjunktur. 

 

Energipriser

Kostnaden för fossilbaserad energiproduktion påverkar ofta valet av system för  uppvärmning och inomhuskomfort. De låga olje- och gaspriserna, som fortsatt under 2016, utgör en hämmande faktor för nyinvesteringar i lösningar med förnybar energi, framför allt i regioner med hög  grad av gasbaserade värmesystem.

 

Politisk stabilitet

Den politiska stabiliteten skapar förutsägbarhet regionalt. Samtidigt påverkas vi av det geopolitiska läget och växande nationalism och protektionism i många länder, vilket kan innebära begränsningar i den fria handeln.

Nationella ekonomiska styrinstrument för omställning till lägre energianvändning och ökad andel förnybar energi har stor påverkan på våra marknader. Plötsliga förändringar i dessa styrmedel skapar en volatil marknad med risk för kortsiktiga beslut. 

 

Finansiering

Tillgång till kapital och kostnad för finansiering påverkas av ränteläget. Vi ser även en tydlig trend hos investerare och långivare att intresset för att bedöma företag ur ett hållbarhetsperspektiv ökar och kan stå i direkt proportion till viljan att finansiera olika projekt.

 

Konkurrens

NIBEs marknader kan generellt sett betecknas som fragmenterade. Konkurrensen sker framför allt lokalt och regionalt. 

I takt med att vår affär växer in i klimatiseringsbranschen möter vi nya större internationella aktörer att förhålla oss till. 

 

Vår position 

Påtaglig marknadsstorlek med utrymme för tillväxt

Den sammantagna marknadsstorleken inom våra verksamhetsområden är betydande och marknadsvärdet uppskattas för närvarande till nästan 600 miljarder kronor totalt. Störst är marknaden för husuppvärmning/kylning och ventilation, NIBE Climate Solutions marknad, om drygt 500 miljarder kronor, följt av NIBE Elements marknad som uppgår till drygt 50 miljarder och NIBE Stoves uppgående till drygt 30 miljarder kronor.

 

NIBE har en stark marknadsposition i Norden inom koncernens alla tre affärsområden. Trots ambitiösa tillväxtmål med en omsättning om 20 miljarder kronor senast 2020 ser vi att det finns betydande potential för förvärvsdriven tillväxt på ett globalt plan.

 

Internationell aktör med rätt affärsinriktning 

Vi har en växande internationell närvaro i industrialiserade marknader på fem kontinenter. Vi fortsätter öka vår förmåga att möta efterfrågan internationellt samtidigt som verksamhetsriskerna får större spridning.

 

Vi bedömer att vi har en stark position och goda möjligheter att möta efterfrågan och vår vision – att skapa hållbara energilösningar i världsklass. 

 

Vi bidrar aktivt till omställningen från fossilt till förnybart med fokus på energieffektivisering och utvecklar vår produktportfölj i linje med den riktning omvärlden behöver gå.

 

Sund företagskultur

Våra småländska rötter med lång tradition av hög produktivitet, god kvalitet samt en väl fungerande kostnadskontroll ger oss en tillitsorienterad, decentraliserad organisation som har stor flexibilitet att framgångsrikt möta marknadens varierande behov och villkor.

 

Solid erfarenhet av förvärv

Vi har genomfört förvärv under lång tid och har en väl etablerad förvärvsprocess vad avser identifiering, genomförande och drift. Eftersom våra marknader globalt sett är fragmenterade med många aktörer, har vi fortsatt en god potential för ytterligare förvärv.

Den förvärvsdrivna tillväxten sker inom ramen för sunda och starka finanser.

Under 2016 har vi fortsatt att arbeta med att identifiera våra viktigaste områden inom hållbarhet för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker även i framtiden.

 

 

Intressentanalys och dialog

Bland de intressentgrupper vars åsikter har störst betydelse för företaget och/eller påverkas mest av företagets resultat har vi inkluderat följande grupper; Ägare, B2B-kunder inom olika sektorer, slutkunder och installatörer, medarbetare, leverantörer, analysinstitut och andra representanter för finanssektorn samt myndigheter (övervakande och lokala).

 

Ur dessa har vi valt ut ett antal att adressera genom intervjuer och insamling av uppgifter från noteringar vid genomförda möten. Vi har också studerat vad intressenter frågar oss om, för att på så sätt utröna vad de är intresserade av. För några av grupperna gäller att vi har en öppen och löpande dialog där vi kan sammanställa kvalitativ information. Metoden att adressera respektive grupp har styrts av mängden intressenter i gruppen och tid för praktiskt genomförande.

 

Resultatet av de kvalitativa undersökningarna har utmynnat i ett enkelt frågeformulär med identifierade hållbarhetsaspekter inom sex olika områden: Ekonomi, produkter, miljö, arbetsmiljö, styrning och samhälle. Frågeformuläret har fyllts i digitalt av cirka 200 personer.

Vi har inte kunnat täcka in samtliga intressentgrupper under 2016 och har fortfarande ett relativt litet statistiskt underlag från de kvantitativa undersökningarna. Vi ser detta som ett fortlöpande arbete där underlaget kommer att förbättras från år till år ju mer fakta vi kan samla in. Under året har dock ett tillräckligt stort underlag sammanställts för att det ska kunna utgöra ett någorlunda representativt underlag till vår väsentlighetsanalys.

 

Väsentlighetsanalys

Koncernledningen har, tillsammans med koncernens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor, genomfört en väsentlighetsanalys där utgångspunkten utgjorts av de områden som betraktas som mest relevanta med hänsyn till verksamhetens inriktning, geografiska närvaro och internationella initiativ, som Global Compact och Agenda 2030 (SDG). Dessutom har omvärldskrav, globala trender, standarder (GRI, ISO 14001 och CDP), företagets förväntade framtida utveckling med dess risker och möjligheter samt utfallet från intressentdialogen vägts in i bedömningen.

 

De mest prioriterade aspekterna

 Om vi jämför NIBEs nuvarande arbete inom de områden som identifierats som prioriterade i väsentlighetsanalysen, stämmer det väl överens med de vägval och prioriteringar NIBE hittills har gjort:

 

 • NIBEs produkter stöder omställningen till hållbarare städer och infrastruktur. Produktutbudet bygger till stor del på energieffektivisering och förnybar energi och hamnar därmed i linje med klimatanpassade produkter som affärsstrategi.
 • NIBE satsar på energieffektivisering och förnybart i den egna verksamheten och har mätbara mål på detta.
 • Valet att skriva på Global Compact har stärkt NIBEs redan tidigare kommunicerade värderingar att respektera mänskliga rättigheter, ta ansvar för miljö, arbetsmiljö och etiska affärsmetoder.
 • NIBE har mål på olycksfallsfrekvens för att skapa en säker arbetsmiljö.
 • NIBE har uppmärksammat behovet av att utbilda sin personal. Under de två senaste åren har vi genomfört omfattande utbildningsinsatser inom etiska affärer och anti-korruption för i första hand de som har externa kontakter. 

Vår Förädlingskedja

Vi skapar värde med utgångspunkt från de insatser som finns i vår förädlingskedja. Förståelse för omvärlden och dialog med våra intressenter hjälper oss att prioritera rätt genom hela värdekedjan. Det leder till att vi maximerar det positiva värdet för våra intressenter och minimerar den negativa påverkan.

 

Insatser

Ekonomiska


 • Rörelsekapital inkl kassa och bank 5.503 Mkr, varav nyemission 3.024 Mkr
 • Investeringar i anläggningstillgångar 5.185 Mkr, varav förvärv 4.744 Mkr

Tillverkning

 • 44 produktions-anläggningar i 18 länder

Intellektuellt kapital

 • mer än 70 varumärken

Humankapital

 

 • 11 900 medarbetare
 • Entreprenörer
 • Samarbetspartners

Naturresurser och insatser

 

 • 66 kton metaller och metalloxider
 • 10 kton förpackningsmaterial
 • 4 kton sten, emalj och cement
 • 283 000 m3 vatten
 • 2 TWh energi
 • 1,2 km2 landareal
 • 0,5 km2 byggnadsareal

Relationer

 

 • Kunder
 • 3 500 leverantörer
 • 35 000 aktieägare
 • Långivare
 • Mer än 50 lokala samhällen
 • Samverkan med myndigheter
 • Samarbete i branschorganisationer

NIBEs Produktionsprocess

Produktutveckling

Offensiv produktutveckling med fokus på innovation för hållbar utveckling skapar värde för kunder, samhälle och miljön.

Inköp

Ansvarsfullt inköp med krav på kvalitet, etiska affärsprinciper och hållbarhet, skapar värde för våra leverantörer, deras anställda och underleverantörer.

Produktion

Hög produktivitet, effektiv resursanvändning, minimal miljö-påverkan och god arbetsmiljö skapar värde i form av bästa möjliga kvalitet med minsta möjliga insatser.

Försäljning

Ärlig marknadsföring av hållbara produkter och lösningar lägger grunden för kundnöjdhet, långsiktiga relationer och stabila intäkter.

Produkter i användning

Våra produkter skapar värde år efter år i form av minskade energikostnader, minskad klimatpåverkan och bättre funktionalitet.

Utfall

Intressenter

Ekonomiskt värde

 

 • Kunder Omsättning 15.348 Mkr
 • Leverantörer Betalningar 9.261 Mkr
 • Investeringar 5.156 Mkr
 • Anställda Löner och sociala avgifter 3.801 Mkr
 • Offentlig sektor Skatter 360 Mkr
 • Lokalsamhälle Sponsring, donationer 2 Mkr
 • Aktieägare Utdelning 369 Mkr
 • Långivare Ränta 111 Mkr

Produkter

 

 • Andel LCE-klassificerade produkter: 51,5%**
 • Värmepumpar, förnybar energi
 • Solprodukter, förnybar energi
 • Värmeväxlare, energiåtervinning, energioptimering 
 • Komponenter, energieffektivisering

**FTSE LCE ™ (Financial Times Stock Exchange Low Carbon Economy) är en kvantitativ modell, som är speciellt utformad för att utgöra underlag för investerare i att värdera företags prestanda i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Företag får uppge hur mycket av deras omsättning som härrör från klassificerade produktgrupper och jämförelser görs över tid och per bransch. Indexet är fortfarande i utvecklingsskedet.

Miljöpåverkan

 

 • 17 kton avfall
 • varav 15 kton kunde återvinnas och 1,2 kton gick till extern deponi
 • Inga böter för avvikelser mot miljölagstifning har rapporterats

Utsläpp till luft

 

 • 12 kton CO2 från produktion och byggnader
 • 12 kton CO2 från egna transporter
 • 7 kton VOC*
 • 236 ton NOx*
 • 19 ton SOx*

*VOC = Volatile Organic Compounds (Lättflyktiga organiska föreningar)

*NOx = Kväveoxider

*SOx = Svaveloxider

Utsläpp till vatten

 

 • 6 ton metaller
 • 27 ton syreförbrukande ämnen
 • 13 ton närsalter

Påverkan på människan

 

 • 10 olycksfall per en miljon arbetade timmar som resulterade i sjukskrivning minst en dag
 • 3,8% sjukfrånvaro
 • Vidareutbildning av medarbetare, 190.000 timmar
 • 2 klagomål från grannar angående buller
 • Inga anmälda fall av diskriminering
 • Inga ärenden av visselblåsarkaraktär
 • Inga böter för avvikelser mot arbetslagar har rapporterats

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00