Bolagsstyrning

GAM

Bolagsstämma

GAM

Organisation

GAM

Hur NIBE skapar värde

GAM

NIBE tar ansvar 

General annual meeting

Bolagsstämma

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Bolagsstämma 2018 

NIBE Industrier AB:s årsstämma 2018 kommer att äga rum onsdagen den 16 maj kl 17.00 i bolagets lokaler, i Markaryd.


Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till STYRELSEN på följande adress eller via e-post:


NIBE Industrier AB

Box 14

285 21 Markaryd

 

e-post; [email protected]om

 

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 28 mars 2018.


Kommande publicering av dokument inför 2018 års bolagsstämma

här

Bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma 2015

Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor

Bolagsstyrningsrapporter

2017

2016-2006 

Organisation

 

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

 

Bolagsstyrningen i NIBE Industrier AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Finansiering, valutahantering, förvärv, etableringar, ekonomistyrning, personalresurser och andra policyfrågor hanteras på koncernnivå.

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma.

NIBE Industrier AB styrelse

Hans Linnarson

(född 1952)
Styrelsens ordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2006.

Elektronikingenjör och fil kand.

Styrelseordförande i HP Tronic AB. Styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i HEXPOL AB och INWIDO AB. Styrelseledamot i Melker Schörling AB och Becker Industrial Coatings Holding AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.828 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Eva-Lotta Kraft

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilingenjör och MBA.

Styrelseledamot i Advenica AB, XANO Industri AB och Försvarshögskolan.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
4.571 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989.

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

På grund av sin befattning, sitt aktieinnehav och längden på sitt styrelseuppdrag

ej oberoende styrelseledamot.

 

Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GARO AB och Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot i Trioplast AB..

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22.857 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Helene Richmond

(född 1960)
Styrelseledamot sedan 2015.

Civilingenjör.

Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen. Styrelseledamot i Hanza Holdning.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.142 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Koncernledning

Gerteric Lindquist

(född 1951)

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

 

Hans Backman

(född 1966)

Ekonomidirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom, MBA. Anställd sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
20.600 aktier av serie B

Christer Fredriksson

(född 1955)

Affärsområdeschef för NIBE Element,
VD i Backer BHV AB.

Civilingenjör. Anställd sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.718.125 aktier av serie A
2.867.840 aktier av serie B

 

Klas Dahlberg

(född 1964)

Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör. Anställd sedan 2016.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.050 aktier av serie B

 

Niklas Gunnarsson

(född 1965)

Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör. Anställd sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
505.142 aktier av serie B

 

Revisor

 

KPMG AB Huvudansvarig revisor

 

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor

 

KPMG med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor nyvaldes för en period på ett år på bolagsstämman 2016.

 

Ansvarig revisor har löpande tillgång till bolagets justerade styrelseprotokoll och de månadsrapporter som styrelsen erhåller.

 

Bolagets huvudansvarige revisor redovisar sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll till styrelsen i sin helhet.

 


 

 

Koncernens ansvar
 

NIBE stödjer övergången till ett mer hållbart samhälle genom att producera energieffektiva produkter och delar som hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom att sänka energianvändningen och öka användningen av förnybara bränslen. Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöprestandan i våra produkter genom innovativ design och investeringar i ny teknik. 

Hur vi skapar värde

Produktuveckling

Vi skapar värde genom att utveckla innovativa produkter och lösningar som möter de högsta kraven på energi och resurseffektivitet.
Läs mer

Inköp

Vi handlar av leverantörer som delar våra värderingar, affärsetiska principer och höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling.
Läs mer

Produktion

I produktionen skapas stora värden när ansvar, yrkesskicklighet och spetskompetens samverkar för att ta fram högkvalitativa produkter för en krävande marknad.
Läs mer

Transporter

Vi arbetar för att alla transporter, av både material och medarbetare, ska ske på ett sätt som tar största möjliga hänsyn till både människa och miljö.
Läs mer

Produktanvändning

NIBE:s produkter är gjorda för att skapa värde för våra kunder och slutanvändare genom en säker funktion och låga energikostnader. Både ekonomin och miljön ska vara vinnare.
Läs mer

Återvinning

Återanvändning och återvinning är en del av vårt produkt- och producentansvar. På så sätt tar vi vara på materialvärdet i produkterna, sparar resurser och minskar uppkomsten av avfall.
Läs mer

Styrning av hållbarhetsarbetet 

 

Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå.

 

Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling. Dessa har
lyfts fram i vår hållbarhetsstrategi , som i sin tur ligger till grund för våra hållbarhetsmål och handlingsplaner inom NIBE.

 

Ansvaret för att genomföra handlingsplanerna och nå mål ligger inom respektive affärsområde, där affärsområdeschef är ansvarig och rapporterar till VD. Till sitt stöd har de centrala hållbarhetsteamet, som förvaltas av hållbarhetschef som rapporterar till VD, lokala samordnare och hållbarhetsrådet.

 

 

Ett viktigt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor internt är NIBEs hållbarhetsråd, som leds av VD och har möten 2-3 gånger per år för att diskutera beslut, fokusområden, förändringar i den globala scenen, risker och möjligheter, och för att följa upp utfall. Hållbarhetsrådet består av VD, CFO, Hållbarhetschef, Hållbarhetscontroller och affärsområdeschefer. Dessutom tar Hållbarhetschefen del i det årliga strategimötet tillsammans med koncernledningen och styrelsen.


Affärsområdeschefer ansvarar inom sina enheter, för att följa den strategi som fastställts av styrelsen. I slutänden är det dock det högsta beslutande organet som är ansvarig för hela hållbarhetsarbetet.


För att se till att vi följer lagstiftningen och arbetar på ett effektivt sätt, har NIBEs ledningssystem för riskhantering, kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet. Det finns också ett system för att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Leverantörskedjan

 

NIBE har undertecknat FN: s Global Compact sedan 2014. Vi strävar efter att följa de 10 principer och främja dessa principer inom vår intressesfär. Våra kärnvärden är uttryckta i åtta grundläggande byggstenar som styr våra beslut och affärsbeteende i alla situationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer anammar samma uppsättning internationellt accepterade principer och tillämpar dem i all sin affärsverksamhet.


Vad vi förväntar oss

 

Vi förväntar oss tillförlitligt och ärligt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Leverantörerna måste följa lagstiftning och internationellt överenskomna principer som uttrycks i till exempel i FN: s Global Compacts 10 principer och ETI Base Code. Vi förväntar oss att löften hålls och att problem diskuteras med ett lösningsorienterat, öppet sinne. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska ge oss feedback som kan hjälpa oss att utvecklas till en bättre kund.


Links

 

UN Global Compactslänk till annan webbplats

ETI Base Codelänk till annan webbplats

 

NIBE Supplier Code of Conductlänk till annan webbplats

 

 

NIBE bygger på djupt rotade värderingar och affärsprinciper som återspeglar hög moral och affärsetik.

Vi har undertecknat Global Compact, vilket innebär att vi följer internationellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och förväntar oss att våra affärspartners att följa samma grundläggande principer.

Alla våra medarbetare ska känna till våra värderingar, affärsprinciper och våra arbetsmetoder, som sammanfattas i tre broschyrer och finns på 14 språk. Dessa broschyrer bildar en ram för allt våra affärsbeteende och gäller alla NIBE medarbetare var de än befinner sig i världen. 

Our values
Our business principles

Våra affärsprinciper

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner här

Efterlevnad

Efterlevnaden av vår policy kontrolleras regelbundet genom att utföra interna revisioner. Vi har också supportavdelningar och en whistle blower-funktion för att få omedelbar feedback om något inte fungerar som det ska. 

 

Andra policies

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationsolicy

Whistle blower Policy

NIBE följer globala ledningssystem för att upprätthålla kvalitet, miljö och säkerhet
Kvalitet- och miljöledningssystem är uppbyggt enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Idag är 98% av våra bolag certifierade, och vårt mål är att alla platser ska vara certifierade vid utgången av 2016. I framtiden, om nyförvärvade bolag inte är certifierade, kommer vi att tillåta två år för att utveckla ett certifierat ledningssystem.

 

Riskhantering

Vi bedömer våra risker systematiskt och analyserar trender och eventuella förändringar i prissättning, lagstiftning och på marknaden. Interna operativa risker styrs av ledningssystem och kontrollrutiner. Ett nytt riskhanteringssystemet lanserades 2015 som kommer att öka noggrannheten och översikten över våra analyser och åtgärder.

 

NIBEs bolag runt om i världen är själva ansvariga för att bedöma och övervaka deras hållbarhetsrisker. Riskbedömningar inklusive aspekter som ändrade legala krav, förändringar i kundernas krav, klimatförändringar och tillgången till råvaror, samt miljöpåverkan, och hälsa och säkerhet genomförs regelbundet. Enskilda bolagsstyrelser är ansvariga för att rapportera identifierade risker och handlingsplaner till affärsområdeschefer, och i vissa fall till NIBEs styrelse.

 

NIBEs hållbarhetsteam besöker de lokala produktionsbolag minst vart tredje år i syfte att kontrollera efterlevnaden och se till att NIBEs värderingar och affärsprinciper följs.

Rapporter

Sustainability report

 NIBE Årsredovisning 2016

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner pdf här

 

Årsredovisningar

2015

2014
2013

2012

2011

 

 

 

GRI-Appendix

Vi kommunicerar våra prestationer och resultat på ett tydligt och öppet sätt. NIBE följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI).

 

Från och med år 2016 har vi integrerat Hållbarhetsredovisningen i Årsredovisningen. Ett GRI-appendix kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan under fliken GRI Appendix.

Hållbarhetsrapporter

 

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

 


 


GRI-Appendix (GRI)

I GRI Appendix presenteras en sammanfattning av 2016 i enlighet med GRI G4.

 

Finns endast tillgängligt på engelska. »


CDP

NIBE rapporterar till Carbon Disclosure Project (CDP), en internationell organisation som arbetar för att bekämpa klimatförändringarna och för att skydda våra naturresurser . CDP syftar till att motivera företag och städer att avslöja sin miljöpåverkan, ger beslutsfattare de uppgifter de behöver för att ändra beteende på marknaden NIBEs rapport är inte officiell.

Länk till CDP www.cdp.netlänk till annan webbplats

UN Global Compact 

NIBE vill stödja globala arbetet för effektiva företag och hög affärsetik . Vi är undertecknat FN: s Global Compact, internationella principer för ansvarsfulla företag.

 

Länk till UN Global Compact www.unglobalcompact.orglänk till annan webbplats.

 

Länk till NIBEs statement/UN Global Compact NIBE 1413450850länk till annan webbplats


 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00