GAM

Bolagsstyrning

GAM

Strategiska fokusområden

GAM

Hur NIBE skapar värde

GAM

NIBE tar ansvar

Styrning av hållbarhetsarbetet 

 

Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå.

 

Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling. Dessa har
lyfts fram i vår hållbarhetsstrategi , som i sin tur ligger till grund för våra hållbarhetsmål och handlingsplaner inom NIBE.

 

Ansvaret för att genomföra handlingsplanerna och nå mål ligger inom respektive affärsområde, där affärsområdeschef är ansvarig och rapporterar till VD. Till sitt stöd har de centrala hållbarhetsteamet, som förvaltas av hållbarhetschef som rapporterar till VD, lokala samordnare och hållbarhetsrådet.

 

 

Ett viktigt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor internt är NIBEs hållbarhetsråd, som leds av VD och har möten 2-3 gånger per år för att diskutera beslut, fokusområden, förändringar i den globala scenen, risker och möjligheter, och för att följa upp utfall. Hållbarhetsrådet består av VD, CFO, Hållbarhetschef, Hållbarhetscontroller och affärsområdeschefer. Dessutom tar Hållbarhetschefen del i det årliga strategimötet tillsammans med koncernledningen och styrelsen.


Affärsområdeschefer ansvarar inom sina enheter, för att följa den strategi som fastställts av styrelsen. I slutänden är det dock det högsta beslutande organet som är ansvarig för hela hållbarhetsarbetet.


För att se till att vi följer lagstiftningen och arbetar på ett effektivt sätt, har NIBEs ledningssystem för riskhantering, kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet. Det finns också ett system för att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Leverantörskedjan

 

NIBE har undertecknat FN: s Global Compact sedan 2014. Vi strävar efter att följa de 10 principer och främja dessa principer inom vår intressesfär. Våra kärnvärden är uttryckta i åtta grundläggande byggstenar som styr våra beslut och affärsbeteende i alla situationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer anammar samma uppsättning internationellt accepterade principer och tillämpar dem i all sin affärsverksamhet.


Vad vi förväntar oss

 

Vi förväntar oss tillförlitligt och ärligt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Leverantörerna måste följa lagstiftning och internationellt överenskomna principer som uttrycks i till exempel i FN: s Global Compacts 10 principer och ETI Base Code. Vi förväntar oss att löften hålls och att problem diskuteras med ett lösningsorienterat, öppet sinne. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska ge oss feedback som kan hjälpa oss att utvecklas till en bättre kund.


Links

 

UN Global Compactslänk till annan webbplats

ETI Base Codelänk till annan webbplats

 

NIBE Supplier Code of Conductlänk till annan webbplats

 

 

NIBE bygger på djupt rotade värderingar och affärsprinciper som återspeglar hög moral och affärsetik.

Vi har undertecknat Global Compact, vilket innebär att vi följer internationellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och förväntar oss att våra affärspartners att följa samma grundläggande principer.

Alla våra medarbetare ska känna till våra värderingar, affärsprinciper och våra arbetsmetoder, som sammanfattas i tre broschyrer och finns på 14 språk. Dessa broschyrer bildar en ram för allt våra affärsbeteende och gäller alla NIBE medarbetare var de än befinner sig i världen. 

Our values
Our business principles

Våra affärsprinciper

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner här

Efterlevnad

Efterlevnaden av vår policy kontrolleras regelbundet genom att utföra interna revisioner. Vi har också supportavdelningar och en whistle blower-funktion för att få omedelbar feedback om något inte fungerar som det ska. 

 

Andra policies

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationsolicy

Whistle blower Policy

NIBE följer globala ledningssystem för att upprätthålla kvalitet, miljö och säkerhet
Kvalitet- och miljöledningssystem är uppbyggt enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Idag är 98% av våra bolag certifierade, och vårt mål är att alla platser ska vara certifierade vid utgången av 2016. I framtiden, om nyförvärvade bolag inte är certifierade, kommer vi att tillåta två år för att utveckla ett certifierat ledningssystem.

 

Riskhantering

Vi bedömer våra risker systematiskt och analyserar trender och eventuella förändringar i prissättning, lagstiftning och på marknaden. Interna operativa risker styrs av ledningssystem och kontrollrutiner. Ett nytt riskhanteringssystemet lanserades 2015 som kommer att öka noggrannheten och översikten över våra analyser och åtgärder.

 

NIBEs bolag runt om i världen är själva ansvariga för att bedöma och övervaka deras hållbarhetsrisker. Riskbedömningar inklusive aspekter som ändrade legala krav, förändringar i kundernas krav, klimatförändringar och tillgången till råvaror, samt miljöpåverkan, och hälsa och säkerhet genomförs regelbundet. Enskilda bolagsstyrelser är ansvariga för att rapportera identifierade risker och handlingsplaner till affärsområdeschefer, och i vissa fall till NIBEs styrelse.

 

NIBEs hållbarhetsteam besöker de lokala produktionsbolag minst vart tredje år i syfte att kontrollera efterlevnaden och se till att NIBEs värderingar och affärsprinciper följs.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00