GAM

Bolagsstyrning

GAM

Strategiska fokusområden

GAM

Hur NIBE skapar värde

GAM

NIBE tar ansvar

General annual meeting

Bolagsstämma

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Bolagsstämma 2018 

NIBE Industrier AB:s årsstämma 2018 kommer att äga rum onsdagen den 16 maj kl 17.00 i bolagets lokaler, i Markaryd.


Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till STYRELSEN på följande adress eller via e-post:


NIBE Industrier AB

Box 14

285 21 Markaryd

 

e-post; [email protected]om

 

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 28 mars 2018.


Kommande publicering av dokument inför 2018 års bolagsstämma

här

Bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma 2015

Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor

Bolagsstyrningsrapporter

2017

2016-2006

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00