NIBEs vision

– hållbara lösningar i världsklass

Vår postition

En stor marknad med utrymme för tillväxt

NIBE har en stark marknadsposition i Europa och Nordamerika inom koncernens alla tre affärsområden. Våra ambitiösa tillväxtmål baseras på att vi fortfarande ser att det finns stor potential för förvärvsdriven tillväxt på ett globalt plan.

Affärsinriktningen möter visionen

Genom att målmedvetet utveckla vår produktportfölj, så att vi aktivt kan bidra till omställningen mot fossiloberoende teknik och ökad energieffektivitet, har vi goda möjligheter att möta efterfrågan och vår vision – att skapa ”hållbara energilösningar i världsklass”.

Sund företagskultur

Vår småländska bakgrund med lång tradition av hög produktivitet, god kvalitet samt en väl fungerande kostnadskontroll ger oss en tillitsorienterad, decentraliserad organisation som har stor flexibilitet att framgångsrikt möta marknadens nya eller varierande behov och villkor. 

NIBEs förädlingskedja

Med utgångspunkt från de insatser som finns i vår förädlingskedja skapar vi värde. Förståelse för omvärlden och dialog med våra intressenter hjälper oss att prioritera rätt genom hela värdekedjan. Detta leder till att vi maximerar det positiva värdet för våra intressenter och minimerar den negativa påverkan på vår omvärld.

NIBEs resurser

En effektiv resursanvändning bidrar till lönsamheten. Genom att hushålla med resurser och öka återvinningen bidrar vi till minskad miljöpåverkan samtidigt som vi minskar kostnaderna.

Ekonomi

 • Rörelsekapital inklusive kassa och bank 6.524  Mkr
 • Investeringar i anläggningstillgångar 2.058 Mkr varav förvärv 1.490 Mkr

Naturresurser

 • 139 kton råmaterial och insatsmaterial
 • 0,2 TWh energi (218 GWh)
 • 357.300 m3 vatten

Verksamhet

 • 66 tillverkningsenheter 
 • 26 länder
 • 37 säljkontor 

Intellektuellt kapital

 • 14.300 medarbetare
 • mer än 70 varumärken

Affärsrelationer

 • Kunder
 • 40.000 aktieägare
 • Mer än 50 lokala samhällen
 • Långivare
 • 6.000 leverantörer direkt material

NIBEs verksamhet

Produktutveckling

Offensiv produktutveckling med fokus på innovation för hållbar utveckling skapar värde för kunder, samhälle och miljö. Fossilfri teknik, ökad energieffektivitet och minskad påverkan på miljön är vägledande i all produktutveckling.  

Inköp

Ansvarsfullt inköp med krav på kvalitet, etiska affärsprinciper och hållbarhet skapar värde för våra leverantörer, deras anställda och underleverantörer. Materialinköp koordineras inom och mellan affärsområdena där inköpsfördelar är uppenbara. 

Produktion

Hög produktivitet, effektiv resursanvändning, minimal miljöpåverkan och god arbetsmiljö skapar värde i form av bästa möjliga kvalitet för såväl produkter som medarbetare.

Försäljning

Ärlig marknadsföring av hållbara produkter och lösningar lägger grunden för kundnöjdhet, långsiktiga relationer och stabila intäkter. Genom att argumentera för våra hållbara produkter och lösningar tar vi också ett tydligt initiativ i klimatfrågorna.

NIBE skapar nytta

Våra produkter skapar värde för kunden år efter år i form av minskade energikostnader, minskad klimatpåverkan och bättre funktionalitet. Detta innebär också att kunden bidrar i omställningen till en mer hållbar framtid. 

Ekonomiskt värde för intressenter


 • Kunder Omsättning, 19.009 Mkr
 • Leverantörer Betalningar, 11.235 Mkr
 • Aktieägare Utdelning, 444 Mkr
 • Anställda Löner och sociala avgifter, 4.844 Mkr
 • Offentlig sektor Skatter, 510 Mkr
 • Lokalsamhälle Sponsring, donationer, 2 Mkr
 • Långivare Ränta, 129 Mkr
 • Långsiktighet Investeringar, 2.058 Mkr

GRI index

För mer detaljer kring miljöpåverkan, se vårt

 

NIBE GRI Appendix

 

NIBEs påverkan

Produkter

 • Andel LCE-klassificerade produkter: 51,2%**
 • Värmepumpar, förnybar energi
 • Solprodukter, förnybar energi
 • Värmeväxlare, energiåtervinning, energioptimering 
 • Komponenter, energieffektivisering
 • Braskaminer, förnybar energi

Miljö

 • 29.070 ton avfall varav 78% till extern återvinning
 • 16.900 ton CO2 utsläpp till luft

* * FTSE LCE ICS ™ (Financial Times Stock Exchange- Low Carbon Economy Industrial Classification System) är en kvantitativ modell, utformad för investerare att kunna värdera företags förmåga att anpassa sin affär till kraven på minskad klimatpåverkan och utarmning av resurser.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00