Att skapa hållbart värde

NIBEs vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass genom att leverera långsiktigt värde för kunder, medarbetare, aktieägare och övrig omvärld. Vi har en lång tradition av att bedriva ansvarsfullt företagande och genom strategin för hållbarhet skapar vi både affärs- och hållbarhetsnytta.

Hållbarhetsstrategi 

Våra Affärsprinciper tillsammans med Våra Värderingar bildar NIBEs hållbarhetsstrategi. Alla delar samspelar för att skapa ett framgångsrikt företag, som ansvarsfullt hanterar ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

För att säkerställa bolagets goda utveckling i framtiden är det viktigt att förstå kopplingen mellan ekonomisk avkastning och ett värdeskapande för människa och miljö. Globala makrotrender, som befolkningsökning, högre levnadsstandard, resurstillgång och klimatförändring påverkar förutsättningarna för vår affärsverksamhet. 

Genom att anta dessa utmaningar uppstår nya möjligheter till effektivisering, innovation och tillväxt. 

Detta sker inom områdena;

  • Intressenter och samhälle – där vi ökar medvetenheten i alla led från leverantör till kund för att ge förutsättningar för ännu mer hållbara lösningar.
  • Produkter och marknader – där vi på ett hållbart sätt erbjuder resurseffektiva produkter för konsumenter runtom i världen.
  • Medarbetare och verksamhet – där vi engagerar medarbetarna i syfte att ständigt förbättra miljö och säkerhet.

En resa mot framtiden

Under de senaste åren har vi på alla producerande enheter inom koncernen genomfört utbildningar i hållbarhetsstrategin. Ledningarna i respektive bolag har sedan drivit dessa frågor och förbättrat prestationerna inom dessa områden. Våra leverantörer är också en viktig del i arbetet och här förbättrar vi ständigt uppföljningar och deras förståelse för våra värderingar.

Som en del i vårt arbete med etikfrågor har vi infört Whistleblowingsystem samt påbörjat e-learning i Anti-korruption.

Vi har under 2014 signerat Global Compact som en del i vår ambition att stärka NIBEs åtagande som företag i hållbarhetsarbetet.

 Vi har också uppdaterat Våra Värderingar och Våra Affärsprinciper. Som ett stöd för det dagliga arbetet har vi kompletterat med Våra Arbetssätt, som beskriver hur vi ska förhålla oss till varandra och omsätta teori i praktiken. 

Hållbar koncern

När vi använder våra resurser effektivt minskar vi såväl vår miljöpåverkan som våra kostnader.

Genom att ha god kontroll över vår verksamhet sparar vi pengar och minskar risken för korruption, arbetsmiljö- och kvalitetsproblem. Att vara känt som ett hållbart företag gör oss till en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Kunder och konsumenter efterfrågar såväl hållbara varor som tjänster och genom vårt hållbarhetsarbete hjälper vi våra kunder att uppfylla sina egna hållbarhetsambitioner. NIBE-produkter hjälper också till att miljöcertifiera byggnader till så kallade passivhus och att ge kunderna energibesparingar. 

Ambitiösa mål

Hållbarhetsmål finns inom områdena resursutnyttjande, leverantörsuppföljning samt socialt ansvar. Mätbara mål gör det lättare för oss att förstå hur hållbarhetsarbetet bidrar till lönsamheten. Mätbarheten har även ett värde i sig själv - det som mäts kan alltid göras bättre. 

Vårt mål är också att ytterligare stärka våra marknadspositioner och ge fortsatta möjligheter till värdeskapande och tillväxt. Hälften av våra produkter och tjänster stödjer direkt konsumenters och industriers minskade miljöpåverkan. Övriga produkter optimeras ständigt för att spara miljön och öka hållbarheten. Det är en stabil grund att stå på för att öka tillväxt inom befintliga och nya hållbara produktområden. 

NIBE som en ansvarsfull global aktör

NIBE har under 2014 signerat UN:s Global Compact, ett initiativ till samhällsansvar uppbyggd kring 10 universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. NIBE förbinder sig att stödja dess principer och att informera om framsteg i aktiviteter som bidrar till att uppfylla principerna. NIBE publicerar sin årliga hållbarhetsrapport på UN:s Global Compacts hemsida.


Kenneth Magnusson,
hållbarhetschef

 

Hållbarhetsrapport 2013
(På engelska)

Tidigare rapporter

 

Policydokument

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationspolicy