Våra värderingar

Våra värderingar är en viktig del av vår ledningsfilosofi och företagskulturen är djupt rotad i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande. Vår uppförandekod utgör tillsammans med våra policys ett ramverk för vår verksamhet och gäller alla anställda och styrelseledamöter i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen.

Respekt för mänskliga rättigheter 

Den grundläggande principen är att vi respekterar våra medarbetare och deras mänskliga rättigheter.

Goda arbetsförhållanden 

Den grundläggande principen är att vi ska ha hög standard på arbetsmiljön vid koncernens samtliga anläggningar samt att vi ska bidra till medarbetarnas utveckling.

Minskad miljöpåverkan 

Vi anser att helhetssyn på miljön ska vara vägledande i såväl produktutvecklingsarbetet som i tillverkningen samt vid val av material, transporter, produktfunktion och möjligheter till slutlig återvinning.

God affärsetik 

Vår grundläggande hållning är ärlighet, hederlighet, nolltolerans för mutor, undvikande av intressekonflikter, efterlevnad av konkurrenslagar och strävan efter transparens. 

Ansvarsfulla inköp

Vi ska arbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod, våra kvalitetskrav och affärsprinciper.

Produktansvar

Vår grundläggande princip är att vi ska beakta alla relevanta aspekter som rör våra produkters kvalitet, säkerhet och miljöanpassning.

Samhällsengagemang

Vår grundläggande princip är att vi där det är möjligt, ska engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar.

Öppenhet 

Vår grundläggande princip är att all kommunikation ska vara öppen och ärlig samt följa tillämpliga lagstiftningar, regler och normer.