Våra affärsprinciper

Vår ledningsfilosofi bygger på åtta grundidéer som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Vid nyanställningar eller vid förvärv av företag är kännedomen om vår ledningsfilosofi oerhört viktig för att förstå vilken företagsanda och företagskultur som råder inom NIBE.

God lönsamhet

 • Är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt 
 • Är och har alltid varit NIBEs tradition
 • Ger handlingsfrihet och oberoende
 • Skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
 • Förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.

Hög produktivitet

 • Är helt avgörande för god konkurrenskraft
 • Produktivitetsfilosofi som bygger på att allt ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre
 • Prestationsbaserade lönesystem baserade på tidmätning skapar god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner
 • Tidmätning skapar dessutom rätta förutsättningar för korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och möjlighet till verksamhetsuppföljning. 

Offensiv produktutveckling

 • Är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
 • Kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
 • Ger förutsättningar för god produktionsekonomi
 • Fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.

Kvalitet i allt – kunden i centrum

 • Våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
 • Vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
 • Vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor
 • Vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
 • Vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
 • Våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
 • Våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
 • En NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd.

Marknadsorienterad expansion

 • Kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
 • Kombinationen av god organisk tillväxt och väl avvägd förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
 • Nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.

Fokus på tre kärnverksamheter

 • Skapar såväl intern som extern tydlighet
 • Ger riskspridning och rimlig riskexponering
 • Koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv
 • Det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.

Engagerade medarbetare

 • Enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
 • Gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
 • Höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet
 • Ledare ska föregå med gott exempel
 • Alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
 • Initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.

Långsiktighet

 • Ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
 • Nyordning sker först efter noggrann prövning
 • Vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet
 • Kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.