Förvärvsmodell

Redan i början på 1990-talet fastställde vi tillväxtstrategin, innebärande att vi genomsnittligt skulle växa med 20% per år. Koncernomsättningen uppgick då till cirka 300 Mkr. Insikten om att kontinuerlig tillväxt utgör förutsättningen för god lönsamhet var bakgrunden till strategin.

Tillväxt genom förvärv

Bedömningen har gjorts att på den relativt mogna marknad där NIBE arbetar kan svårligen den organiska tillväxten ensam uthålligt leva upp till det totala tillväxtmålet på 20%. Därför har vi fastställt att den organiska tillväxten måste kombineras med en förvärvad årlig tillväxt på genomsnittligt 10%, vilket vi också bedömer innebära en rimlig risknivå. Den förvärvade tillväxten har sedan börsintroduktionen genomsnittligt uppgått till 11% per år.

Förvärvskrav

Vi analyserar ständigt möjliga förvärv. Avgörande kriterier för ett potentiellt förvärv är att det tillför ny teknologi, etablerar oss på nya geografiska marknader och/eller ytterligare förstärker vår marknadsnärvaro.

Grundkraven är att det aktuella företaget har ett eller flera starka varumärken, en kompetent ledning med sann entreprenörsanda och att vi ser fortsatta utvecklingsmöjligheter inom ramen för NIBEs strategier. 

Det är i entreprenörskapet framtidsmöjligheterna ligger, genom att fortsätta stimulera nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Att behålla intakta företag och kompletta företagsledningar på de orter och i de miljöer där de en gång etablerades ger oftast de allra bästa förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av företagen. Parallellt med detta utvecklas och vitaliseras verksamhetsorterna.

Förvärvsmodellen

  • Analysfasen är noggrann men ändå snabb eftersom våra tre branscher är väl definierade och vi därför har en arsenal av nyckeltal att jämföra med. 
  • Genomförandefasen präglas av total öppenhet vad gäller våra avsikter med förvärvet. Att vi alltid är mycket tydliga och öppna i vår information om ledningsfilosofi och strategi underlättar ofta processen.
  • I integrationsfasen vill vi behålla såväl varumärken som kompetenta medarbetare på alla nivåer. De huvudsakliga synergierna finns på inköpssidan och i produktivitetsförbättringar i tillverkningen.

Vi strävar efter en decentraliserad organisation där nytillkomna företag i gruppen skall ha fortsatt stor självständighet. NIBE-tillhörigheten ska användas för att tillvarata de fördelar som finns med att tillhöra en betydligt större gruppering. NIBE-koncernens målsättningar och strategier ska dessutom alltid implementeras.