Strategiområden

Vår strategi har vi delat in i sju olika områden för att tydliggöra förhållningssätt och arbetsmetodik.

Lönsamheten

ska upprätthållas genom;

 • Snabbare tillväxt än konkurrenternas
 • Kostnads- och kapitaloptimering
 • Hög förädling
 • Minskad resursanvändning och ökad återvinning
 • Varumärkesprofilering
 • Positionering på flera kontinenter
 • Benchmarking såväl internt som externt
 • Synergieffekter av genomförda förvärv

Tillväxten

ska ske genom;

 • Ökade marknadsandelar på utvalda marknader
 • Satsningar på nya produkter och teknologier
 • Strategiska förvärv av starka varu­märken och komplette­rande sortiment på utvalda marknader.

Konkurrenskraften

ska stärkas genom;

 • Hög produktutvecklingstakt
 • Tillverkning av kvalitetsprodukter med fokus på minskad miljöpåverkan
 • Ständig mekanisering och auto­matisering i produktion
 • Rörliga lönesystem
 • Standardisering, komponentsamordning och modularisering
 • Skalfördelar inom inköp och produktion
 • Produkter med modern design, hög prestanda och god kvalitet­
 • Professionell och saklig marknadsföring med internationell prägel
 • Hög kvalitet.

Helhetssyn på miljön

ska prägla produktutveckling och tillverkning, materialval, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning.

God etik och uppriktighet

ska gälla i såväl interna relationer som i externa relationer med aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.

Trygga och nöjda kunder 

ska alltid eftersträvas genom;

 • Ett brett produktsortiment 
 • Optimala produktlösningar för varje enskild kund 
 • Bästa service och kundstöd
 • Hög kvalitet
 • Konkurrenskraftiga priser. 

Medarbetarnas engagemang

ska stärkas genom;

 • Utbildning och organisationsutveckling
 • Vidareutveckling av nyckelmedarbetare
 • Delägarskap i koncernen.