NIBE Stoves

Offensiva framtidssatsningar

 

Vår målsättning att förbli en stabil aktör med god lönsamhet har kunnat infrias trots en fortsatt avvaktande europeisk brasvärmemarknad och besvärliga marknadsförhållanden.

 Vi är nu störst i Europa på brasvärme och genomför offensiva satsningar inför framtiden.

Ökad försäljning på minskad marknad

Försvagningen av den europeiska brasvärmemarknaden har fortsatt under 2014 och tilltagit i styrka på vissa marknader. Framför allt har marknadsläget varit tufft i Norden men även större marknader som Tyskland och Frankrike har haft en fallande efterfrågan inom de allra flesta produktsegmenten. Vi har trots detta kunnat öka vår försäljning och våra marknadsandelar. Samtidigt har vårt senaste förvärv, Stovax, utvecklats mycket starkt på den brittiska marknaden. Förvärvet har också inneburit att vi har utökat vårt sortiment med gaseldade och elektriska produkter som i stor utsträckning efterfrågas även utanför Europa. 

Välutbyggt återförsäljarnät

Vår strategi är att varje varumärke ska ha en egen självständig försäljningsorganisation och distribution. Vi har därför ett stort antal återförsäljare, vilket är en stor tillgång för oss. För att ytterligare stärka vår marknadsposition satsar vi nu ännu mer resurser på marknadskommunikation och exponering i butik, framför allt för våra största och mest välkända varumärken.

Nya ekodesignkrav

Vårt huvudsakliga produktområde är brasvärmeprodukter avsedda för vedeldning. Ved är en förnyelsebar och koldioxidneutral energikälla. För att minimera utsläpp av olika emissioner är det ändå viktigt att alla vedeldade produkter har en ren och effektiv förbränning.Vi välkomnar därför de nya Ekodesignkraven som innebär gemensamma krav på alla marknader i Europa. Senast 2022 måste alla produkter uppfylla de nya kraven för att få lov att säljas i Europa. Detta är ett första och mycket viktigt steg för att på sikt kunna skärpa kraven ytterligare och få fram produkter som har ännu högre prestanda och ännu lägre utsläpp. I prinicp alla våra produkter uppfyller redan de kommande kraven.

Satsning på nytt laboratorium

Som marknadsledare är vår målsättning att ligga i absolut framkant med vår produktutveckling, vad gäller såväl design och funktion som förbränningsteknik och användarvänlighet.

Under 2014 har vi genomfört en mycket viktig investering för framtiden i ett helt nytt och toppmodernt laboratorium i Markaryd. Det kommer att utgöra en mycket viktig del i vår långsiktiga satsning på att ytterligare förfina förbränningstekniken i våra produkter och att kontinuerligt kunna lansera intressanta produktnyheter för morgondagens konsumenter.

Nya möjligheter

Vi har en stark upparbetad position i flera länder och samtidigt är den totala tillgängliga marknaden stor. Vi räknar inte med någon generellt förbättrad marknadssituation för brasvärmeprodukter i Europa under 2015 utan möjligheterna till fortsatt expansion ligger uteslutande i att öka våra marknadsandelar.

Vi gör inte avkall på våra satsningar inom produktutveckling och marknadsaktiviteter utan anpassar istället produktionskapaciteten och den övriga fasta kostnadsmassan till rådande efterfrågesituation. Detta kombinerat med effektiva produktionsenheter och hög kvalitet utgör goda förutsättningar för en fortsatt god lönsamhet för affärsområdet.

Brasvärmemarknaden är fragmenterad och det finns ett stort antal aktörer av olika storlek med varierande lönsamhet. Efter några år med lägre efterfrågan ökar behovet av konsolidering i branschen. Med stark finansiell ställning och stort industriellt kunnande har vi möjlighet att ta en aktiv del i konsolideringen och vi bedömer att det kommer att finnas en hel del förvärvsmöjligheter framöver. 

Niklas Gunnarsson,
affärsområdeschef

2014 

Nettoomsättning     1.483 Mkr
Tillväxt    6,3 %
Rörelseresultat    180 Mkr
Rörelsemarginal    12,1 %
Medeltal anställda     935


Bolag inom koncernen

Hemsidor/Adresser