NIBE Element

Energieffektivisering 
på global nivå 

Förvärv vid rätt tidpunkt

 

Vi har under de senaste åren genomfört ett par större förvärv i Nordamerika. Förvärven har genomförts under en gynnsam period utifrån att vi nu kan se en ökande tillväxt inom flera marknadssegment. Detta balanserar den för närvarande svagare tillväxten i Europa.

Vi ser också stora möjligheter att använda de förvärvade enheterna som plattform för vidare utveckling inom den kommersiella och industriella elementmarknaden i Nordamerika. Vi stärker successivt våra säljresurser för att utnyttja dessa möjligheter och skapa en god grund för fortsatt organisk expansion.  

Med ett ökat internationellt fokus på energieffektivisering bedöms också förvärvet av danska Eltwin-gruppen som genomfördes under 2013 ligga helt rätt i tiden. Eltwin är sedan många år en väletablerad leverantör av industrielektronik till energisektorn och har utvecklat ett unikt sortiment av produkter för styrning och effektivisering av driften för elmotorer. Produkt-utvecklingssamarbetet med andra enheter i koncernen fungerar mycket väl  och vi är övertygade om att dessa produkter i kombination med vårt övriga sortiment kommer att kunna ge mycket intressanta tillväxtmöjligheter. Vi har också tagit ytterligare steg i denna riktning under 2014 genom att komplettera verksamheten med förvärv av två mindre enheter, vars produkter kompletterar Eltwins sortiment på ett utmärkt sätt. 

 Med ett antal ytterligare kompletteringsförvärv under 2014 har vi bland annat utökat vår globala marknadsnärvaro då vi förvärvat vår tidigare elementdistributör i Australien samt vår tidigare distributör av värmesystem till tågindustrin i Tyskland. Dessa enheter kommer att bilda bas för ytterligare expansion på sina respektive marknader.

I slutet av året förvärvades schweiziska Askoma, som är inriktat på lösningar för förnybar energi inom uppvärmning och har verksamhet i Schweiz och Malaysia. Den malaysiska delen möjliggör produktion i ytterligare ett asiatiskt land utöver befintliga produktionsenheter i Kina, vilket är mycket intressant både ur ett produktions- och marknadsperspektiv.

Energieffektivisering på global nivå

Vi har parallellt med förvärven fortsatt realisera vår målsättning att bli en global leverantör med ett mer komplett sortiment för mätning, styrning och uppvärmning. Detta har skett  genom intensiv produktuteckling och lansering av nya produkter för den internationella marknaden. Vår ambition är att bidra till ökad energieffektivisering med våra produkter och härigenom också bidra till att nå en hållbar utveckling i världen.

Med en kraftig tillväxt under de senaste åren har vi etablerat oss som en av de globalt ledande aktörerna i vår bransch. Samtidigt har våra genomförda strukturåtgärder resulterat i förbättrad lönsamhet och vi har tagit ytterligare ett steg mot vår målsatta rörelsemarginalnivå på 10%.

Konkurrenskraftig produktion 

Under 2013 genomfördes en stor utbyggnad av vår produktionsanläggning i Polen för att tillgodose efterfrågan på europeisk kvalitetsproduktion med fördelen av lägre lönekostnader. Beslut har nu tagits om ytterligare utbyggnad i Polen för att också samordna produktionskapaciteten för styrning och reglering. Det ger oss goda förutsättningar för framtida kostnadseffektiv expansion även inom detta område. 

Våra polska enheter har en bra konkurrenskraft genom kombinationen av god teknisk kunskap, fördelaktig kostnadsnivå och rent logistiskt rätt placering. 

Bra grund för fortsatt expansion

Efterfrågan på den internationella elementmarknaden har generellt förbättrats under året även om variationerna fortfarande är stora mellan olika marknader och produktområden.

Vi bedömer att den successiva förbättringen av den allmänna industrikonjunkturen på flera av våra marknader och ett allmänt ökat intresse för energieffektivisering kommer att påverka efterfrågan positivt även kommande år. Vi ser också en viss återhämtning på marknader som under flera år haft en svag utveckling som exempelvis södra Europa och Storbritannien.

Den något förbättrade efterfrågesituationen, tillsammans med fortsatta omstruktureringar och kapacitetsanpassningar i våra verksamheter, skapar en bra grund för fortsatt organisk expansion med förbättrad lönsamhet.

Christer Fredriksson, affärsområdeschef


2014

Nettoomsättning    3.193 Mkr
Tillväxt    + 13,2 %
Rörelseresultat    280  Mkr
Rörelsemarginal    8,9 %
Medeltal anställda   5.689

 

Bolag inom koncernen

Hemsidor/Adresser