Finansiell information

NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden; NIBE Element, NIBE Climate Solutions och NIBE Stoves

Koncernen har mer än 13.000 anställda och bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. Legalt bedrivs verksamheten genom ett antal dotterbolag som i sin tur bedriver sin verksamhet via egna bolag eller filialer. Moderbolaget NIBE Industrier ABs verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner som finansiering, valutahantering, företagsförvärv, nyetableringar samt ekonomistyrning och andra policyfrågor.