Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i NIBE Industrier AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Organisation

 

Finansiering, valutahantering, förvärv, etableringar, ekonomistyrning, personalresurser och andra policyfrågor hanteras på koncernnivå.


NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

NIBE har för närvarande verksamhet i Europa, Nordamerika Australien and Asien. 

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma. 

Bolagsstämma

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Bolagsstämma 2017

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 11 maj 2017, kl 17.00 på NIBE i Markaryd.

 


Aktieägarens initiativrätt

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid den kommande årsstämman den 11 maj 2017 skall begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet skall tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse till årsstämman tidigast får utfärdas. Kommer begäran in senare men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman, skall ärendet behandlas vid årsstämman.

 

Extra bolagsstämma 2016

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ) den 3 oktober 2016.


Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 12 maj 2016.

 


Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ), den 11 maj 2015.

 

Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor 

Hans Linnarson

(född 1952)
Styrelsens ordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2006.

Elektronikingenjör och fil kand.

Styrelseordförande i K. Hartwall OY. Styrelseledamot i Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag, Plastinject Aktiebolag, Plastinject Watersystem AB och Nordiska Plast AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i Stellana Aktiebolag och GISLAVED GUMMI Aktiebolag. Styrelseledamot och VD i HEXPOL AB. Styrelseledamot i Becker Industrial Coatings Holding AB och Elasto Sweden AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier: 1.828 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Eva-Lotta Kraft

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilingenjör och MBA.

Styrelseledamot i Advenica AB (publ), XANO Industri AB och Försvarshögskolan.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
4.571 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989.

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

På grund av sin befattning, sitt aktieinnehav
och längden på sitt styrelseuppdrag
ej oberoende styrelseledamot.

 

Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GARO Aktiebolag och Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot i Midway Holding Aktiebolag och Trioplast Industrier AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22.857 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Helene Richmond

(född 1960)
Styrelseledamot sedan 2015.

Civilekonom.

Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.142 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

 

Hans Backman

(född 1966)

Ekonomidirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom, MBA. Anställd sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
17.371 aktier av serie B

 

Christer Fredriksson

(född 1955)

Affärsområdeschef för NIBE Element,
VD i Backer BHV AB.

Civilingenjör. Anställd sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.718.125 aktier av serie A
2.867.840 aktier av serie B

 

Kjell Ekermo

(född 1956)

Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör. Anställd sedan 1998.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
509.005 aktier av serie B

 

Niklas Gunnarsson

(född 1965)

Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör. Anställd sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
505.142 aktier av serie B

 

Auditor

KPMG AB Huvudansvarig revisor

 

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor

 

KPMG med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor nyvaldes för en period på ett år på bolagsstämman 2016.

 

Ansvarig revisor har löpande tillgång till bolagets justerade styrelseprotokoll och de månadsrapporter som styrelsen erhåller.

 

Bolagets huvudansvarige revisor redovisar sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll till styrelsen i sin helhet.

 


 

 

Bolagsordning för NIBE Industrier AB (publ) 556374-8309

 

 

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är NIBE Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Markaryd.

 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva lednings- och administrativ verksamhet för bolagets dotterföretag ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor.

 

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst fyrahundramiljoner (400.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

 

§6 Aktieslag och aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst trettio (30) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget och aktier av serie B får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst etthundra (100) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget.

 

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier, som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande, kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att ny-tecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, varvid skall gälla att A-aktieägare har rätt till nya aktier av serie A och B-aktieägare har rätt till nya aktier av serie B. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§7 Omvandling av aktier

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

 

Ägare till aktie av serie A skall äga påfordra att sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

 

§8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

 

§9 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan också utses lägst ett (1) och högst två (2) registrerade revisionsbolag.

 

§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

 

§11 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler det på sätt nu anförts samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som skall deltaga i bolagsstämman.

 

§12 Orten för hållande av bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Markaryd.

 

§13 Årsstämma

Årsstämma hålles före juni månads utgång.

 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Godkännande av dagordning.
 • 4. Val av en eller två justeringsmän.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 • b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 • c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§14 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 

 

§15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

§16 Hembud

Övergår aktie av serie A (A-aktie) från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget (förvärvaren), skall A-aktien genast, av förvärvaren, hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas. Med övergång av aktie enligt detta stycke avses även övergång genom arv, testamente, gåva, bodelning eller annat familjerättsligt fång.

 

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-akties övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas i proportion till tidigare innehav av A-aktier bland dem, som framställt lösningsanspråk.

 

Lösenbeloppet per A-aktie skall uppgå till en tiondel (1/10) av aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger förvärvaren bli registrerad för A-aktien.

 

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

 

Uppkommer i frågan om inlösen tvist mellan förvärvaren och den som begärt inlösen skall sådan tvist avgöras genom skiljeförfarande enligt, vid tidpunkten då talan väcks, gällande svensk lag om skiljeförfarande.

 

Enligt 4 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551) inträder hembudsplikt enligt ovan för ett dödsbo om aktierna inte inom ett år från dödsfallet övergår till ny ägare.

 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 3 oktober 2016.


 

Koncernens ansvar


NIBE stödjer övergången till ett mer hållbart samhälle genom att producera energieffektiva produkter och delar som hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom att sänka energianvändningen och öka användningen av förnybara bränslen. Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöprestandan i våra produkter genom innovativ design och investeringar i ny teknik. 

Hur vi skapar värde

Produktuveckling

Vi skapar värde genom att utveckla innovativa produkter och lösningar som möter de högsta kraven på energi och resurseffektivitet.
Läs mer

Inköp

Vi handlar av leverantörer som delar våra värderingar, affärsetiska principer och höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling.
Läs mer

Produktion

I produktionen skapas stora värden när ansvar, yrkesskicklighet och spetskompetens samverkar för att ta fram högkvalitativa produkter för en krävande marknad.
Läs mer

Transporter

Vi arbetar för att alla transporter, av både material och medarbetare, ska ske på ett sätt som tar största möjliga hänsyn till både människa och miljö.
Läs mer

Produktanvändning

NIBE:s produkter är gjorda för att skapa värde för våra kunder och slutanvändare genom en säker funktion och låga energikostnader. Både ekonomin och miljön ska vara vinnare.
Läs mer

Återvinning

Återanvändning och återvinning är en del av vårt produkt- och producentansvar. På så sätt tar vi vara på materialvärdet i produkterna, sparar resurser och minskar uppkomsten av avfall.
Läs mer

Styrning av hållbarhetsarbetet 

 

Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå.

 

Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling. Dessa har
lyfts fram i vår hållbarhetsstrategi , som i sin tur ligger till grund för våra hållbarhetsmål och handlingsplaner inom NIBE.

 

Ansvaret för att genomföra handlingsplanerna och nå mål ligger inom respektive affärsområde, där affärsområdeschef är ansvarig och rapporterar till VD. Till sitt stöd har de centrala hållbarhetsteamet, som förvaltas av hållbarhetschef som rapporterar till VD, lokala samordnare och hållbarhetsrådet.

 

 

Ett viktigt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor internt är NIBEs hållbarhetsråd, som leds av VD och har möten 2-3 gånger per år för att diskutera beslut, fokusområden, förändringar i den globala scenen, risker och möjligheter, och för att följa upp utfall. Hållbarhetsrådet består av VD, CFO, Hållbarhetschef, Hållbarhetscontroller och affärsområdeschefer. Dessutom tar Hållbarhetschefen del i det årliga strategimötet tillsammans med koncernledningen och styrelsen.


Affärsområdeschefer ansvarar inom sina enheter, för att följa den strategi som fastställts av styrelsen. I slutänden är det dock det högsta beslutande organet som är ansvarig för hela hållbarhetsarbetet.


För att se till att vi följer lagstiftningen och arbetar på ett effektivt sätt, har NIBEs ledningssystem för riskhantering, kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet. Det finns också ett system för att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Leverantörskedjan

 

NIBE har undertecknat FN: s Global Compact sedan 2014. Vi strävar efter att följa de 10 principer och främja dessa principer inom vår intressesfär. Våra kärnvärden är uttryckta i åtta grundläggande byggstenar som styr våra beslut och affärsbeteende i alla situationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer anammar samma uppsättning internationellt accepterade principer och tillämpar dem i all sin affärsverksamhet.


Vad vi förväntar oss

 

Vi förväntar oss tillförlitligt och ärligt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Leverantörerna måste följa lagstiftning och internationellt överenskomna principer som uttrycks i till exempel i FN: s Global Compacts 10 principer och ETI Base Code. Vi förväntar oss att löften hålls och att problem diskuteras med ett lösningsorienterat, öppet sinne. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska ge oss feedback som kan hjälpa oss att utvecklas till en bättre kund.


Links

 

UN Global Compactslänk till annan webbplats

ETI Base Codelänk till annan webbplats

 

NIBE Supplier Code of Conductlänk till annan webbplats

 

 

NIBE bygger på djupt rotade värderingar och affärsprinciper som återspeglar hög moral och affärsetik.

Vi har undertecknat Global Compact, vilket innebär att vi följer internationellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och förväntar oss att våra affärspartners att följa samma grundläggande principer.

Alla våra medarbetare ska känna till våra värderingar, affärsprinciper och våra arbetsmetoder, som sammanfattas i tre broschyrer och finns på 14 språk. Dessa broschyrer bildar en ram för allt våra affärsbeteende och gäller alla NIBE medarbetare var de än befinner sig i världen. 

Our values
Our business principles

Våra affärsprinciper

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner här

Efterlevnad

Efterlevnaden av vår policy kontrolleras regelbundet genom att utföra interna revisioner. Vi har också supportavdelningar och en whistle blower-funktion för att få omedelbar feedback om något inte fungerar som det ska. 

 

Andra policies

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationsolicy

Whistle blower Policy

NIBE följer globala ledningssystem för att upprätthålla kvalitet, miljö och säkerhet
Kvalitet- och miljöledningssystem är uppbyggt enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Idag är 98% av våra bolag certifierade, och vårt mål är att alla platser ska vara certifierade vid utgången av 2016. I framtiden, om nyförvärvade bolag inte är certifierade, kommer vi att tillåta två år för att utveckla ett certifierat ledningssystem.

Riskhantering

Vi bedömer våra risker systematiskt och analyserar trender och eventuella förändringar i prissättning, lagstiftning och på marknaden. Interna operativa risker styrs av ledningssystem och kontrollrutiner. Ett nytt riskhanteringssystemet lanserades 2015 som kommer att öka noggrannheten och översikten över våra analyser och åtgärder.

 

NIBEs bolag runt om i världen är själva ansvariga för att bedöma och övervaka deras hållbarhetsrisker. Riskbedömningar inklusive aspekter som ändrade legala krav, förändringar i kundernas krav, klimatförändringar och tillgången till råvaror, samt miljöpåverkan, och hälsa och säkerhet genomförs regelbundet. Enskilda bolagsstyrelser är ansvariga för att rapportera identifierade risker och handlingsplaner till affärsområdeschefer, och i vissa fall till NIBEs styrelse.

 

NIBEs hållbarhetsteam besöker de lokala produktionsbolag minst vart tredje år i syfte att kontrollera efterlevnaden och se till att NIBEs värderingar och affärsprinciper följs.

Rapporter

Sustainability report

 NIBE Årsredovisning 2015

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner pdf här

 

Årsredovisningar

2014
2013

2012

2011

 

Tidigare rapporter

 

 

Vi kommunicerar våra prestationer och resultat på ett tydligt och öppet sätt. NIBE följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI).

SUS report2014_cover

NIBE Hållbarhetsrappport 2015

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner pdf här

 

 

 

Hållbarhetsrapporter

 

2014

2013

2012

2011

 


 


GRI-index (GRI)

Internationell redovisningsstandard för hållbarhet.

 

Strategi och analys

G4-1

VD-ord om relevansen av hållbarhet och organisationens strategi för att hantera hållbarhetlänk till annan webbplats

HR4

G4-2

Påverkan, risker och möjligheter

ÅR64,HR6

Organisationsprofil

G4-3

Organisationens namn

HR2

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

ÅR32, ÅR40, ÅR46, HR10

G4-5

Lokalisering av organisationens huvudkontor

ÅR96

G4-6

Länder där organisationen har verksamhet, samt namn på de länder där betydande verksamhet

bedrivs, eller som är särskilt relevanta för de hållbarhetsrelaterade ämnen som hanteras i redovisningen.

ÅR95

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

ÅR51

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer,

typ av kunder och förmånstagare).

ÅR 2-3

G4-9

Organisationens storlek

ÅR2, SR2

G4-10

Antal anställda

HR16

G4-11

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

HR16

G4-12

Organisationens värdekedja

HR12

G4-13

Betydande förändringar under redovisningsperioden avseende organisationens storlek, struktur, ägande och värdekedja

HR27

G4-14

Om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen

HR20, 14

G4-15

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer

HR9

G4-16

Medlemskap i exempelvis branschorganisationer och nationella eller internationella lobbyorganisationer

ÅR22

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

G4-17

Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning, samt uppgift om någon av dessa inte ingår i redovisningen

HR27

G4-18

Processen för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar för aspekterna, samt hur principerna för att definiera redovisningens innehåll har tillämpats

HR9

G4-19

Väsentliga aspekter identifierade i processen för att definiera redovisningens innehåll

HR9

G4-20

Avgränsning inom organisationen för varje väsentlig aspekt

Se resp avsnitt

G4-21

Avgränsning utanför organisationen för varje väsentlig aspekt

Se resp avsnitt

G4-22

Effekten av eventuella revideringar av information lämnad i tidigare redovisningar, samt orsak till revideringarna

Inga

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder avseende omfattning och avgränsningar för aspekterna

HR27

Intressenter

G4-24

Lista över intressentgrupper organisationen har kontakt med

SR9

G4-25

Grunden för identifiering och urval av intressenter som organisationen kommunicerar med

SR9

G4-26

Organisationens tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter

SR9

G4-27

Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikationen med intressenter

SR9

Redovisningsprofil

G4-28

Redovisningsperiod

HR2

G4-29

Datum för senaste redovisning

HR2

G4-30

Redovisningscykel

HR2

G4-31

Kontaktuppgifter för frågor kring redovisningen och dess innehåll

HR2

G4-32

Valt ”in accordance”-alternativ samt index för valt alternativ

HR2, GRI index

G4-33

Policy och tillämpning avseende externt bestyrkande

HR2

Styrning

G4-34

Organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer underställda styrelsen, samt kommittéer ansvariga för beslut kring ekonomisk, miljömässig och social påverkan

AR89-94, HR9


Etik och integritet

G4-56

Organisationens värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande till exempel uppförandekod eller etiska koder

HR8, 9

 

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

EKONOMISK PÅVERKAN

Ekonomiskt resultat

G4-DMA

Upplysningar om styrning

ÅR89

G4-EC1

Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde

ÅR54, HR2

G4-EC2

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter orsakade av klimatförändringar

HR14

G4-EC3

Organisationens förmånsåtaganden

ÅR68


MILJÖPÅVERKAN

Material

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR19

G4-EN2

Andel av använt material som består av återvunnet material

Aspekten anses väsentlig men data saknas


Energi

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR14, 15, 19

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

HR18

G4-EN5

Intensitet avseende energiförbrukning

HR18

G4-EN7

Minskning av energibehov för produkter och tjänster

HR15

Utsläpp

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR14, 15, 20

G4-EN15

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

HR20

G4-EN16

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

HR20

G4-EN18

Intensitet avseende växthusgasutsläpp

HR26

Avfall

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR12, 20

G4-EN23

Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod

HR20

G4-EN24

Totalt antal och volym avseende betydande spill

None

G4-EN25

Vikt avseende hanterat farligt avfall, samt andel av transporterat avfall som skeppats utomlands

HR20

Produkter och tjänster

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR14, 15

G4-EN27

Minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster

HR14, 15


Efterlevnad

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR20

G4-EN29

Belopp för betydande böter, samt antal icke-monetära sanktioner för brott mot efterlevnad av miljölagar och -regler

HR20

Utvärdering av leverantörer

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR21

G4-EN32

Andel nya leverantörer som utvärderas utifrån miljömässiga kriterier

HR21

 

SOCIAL PÅVERKAN – ARBETSMILJÖ

Hälsa och säkerhet

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR16

G4-LA6

Skador, sjukdomar, frånvaro samt dödsfall orsakade av arbete, per region och kön

HR16, 18

Utbildning

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR16

G4-LA9

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och kön, uppdelad på anställningskategori

HR16

Mångfald och jämställdhet

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR22

G4-LA9

Uppdelning avseende kön, åldersgrupp och liknande för varje styrande enhet och anställningskategori

HR26

Lika ersättning för kvinnor och män

G4-DMA

Upplysningar om styrning

Konsoliderade data saknas i nuläget

G4-LA13

Jämförelse av lön och ersättningar för kvinnor och män, fördelat på anställningskategori och arbetsplats

Konsoliderade data saknas i nuläget

Utvärdering av leverantörer

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR21

G4-LA9

Andel av nya leverantörer som utvärderas utifrån arbetsförhållanden

HR21

 

SOCIAL PÅVERKAN – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Icke-diskriminering

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR22

G4-HR3

Antal fall av diskriminering och åtgärder som följd av detta

Inga

Utvärdering av leverantörer

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR21

G4-HR10

Andel av nya leverantörer som utvärderas utifrån mänskliga rättigheter

HR21

 

SOCIAL PÅVERKAN – SAMHÄLLE

Anti-korruption

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR22, 16

G4-SO3

Totalt antal samt andel av verksamheten som utvärderats utifrån risker relaterade till korruption, samt redogörelse för de största riskerna som identifierats

Bedömd som väsentlig, men data saknas.

G4-SO4

Kommunikation och utbildning kring policyer och arbetssätt rörande anti-korruption

HR9, 22, 23

G4-SO7

Bekräftade fall av korruption, samt vidtagna åtgärder

Inga

 

Konkurrens

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR21

G4-HR10

Totalt antal rättsliga åtgärder för konkurrenshämmande och monopolfrämjande beteende, samt resultat

HR21

 

SOCIAL PÅVERKAN – PRODUKTANSVAR

Märkning av produkter och tjänster

G4-DMA

Upplysningar om styrning

HR10, 14, 17

G4-PR2

Fall där regler och frivilliga koder för hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster inte efterlevts

Inga

G4-PR3

Typ av produktinformation som krävs, samt andel av produkter som berörs

HR14

G4-PR4

Fall där regler och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster inte efterlevts

Inga

G4-PR5

Resultat av kundundersökningar

HR17

G4-PR9

Betydande böter för brott mot gällande lagar och regler avseende produkter och tjänster

Inga

 


 

Tidigare rapporter

2014

2013

2012

2011

 


 

 

 

CDP

NIBE rapporterar till Carbon Disclosure Project (CDP), en internationell organisation som arbetar för att bekämpa klimatförändringarna och för att skydda våra naturresurser . CDP syftar till att motivera företag och städer att avslöja sin miljöpåverkan, ger beslutsfattare de uppgifter de behöver för att ändra beteende på marknaden NIBEs rapport är inte officiell.

Länk till CDP www.cdp.netlänk till annan webbplats

UN Global Compact 

NIBE vill stödja globala arbetet för effektiva företag och hög affärsetik . Vi är undertecknat FN: s Global Compact, internationella principer för ansvarsfulla företag.

 

Länk till UN Global Compact www.unglobalcompact.orglänk till annan webbplats.

 

Länk till NIBEs statement/UN Global Compact NIBE 1413450850länk till annan webbplats


 

 

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


Kontakta oss

NIBE Industrier AB
Box 14, 285 21 Markaryd

Besöksadress
Hannabadsvägen 5, Markaryd

+46 (0)433–73 000
info@nibe.com