Våra affärsmodell

Vision, strategier, principer, värderingar och globala drivkrafter

Vision

 

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Koncernens fyra ekonomiska målsättningar

 

Vår övergripande målsätt­ning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet samt skapa värdetillväxt för aktie­­ägarna. Vi ska också vara en intressant och ut­vecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder. Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

10%

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet för respektive affärs­område ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen.

 

Beskrivning

Rörelsemarginalen ska ligga på minst 10% för att ge verksamheten den rätta stabiliteten och beredskapen. Detta är en av de viktigaste grundpelarna hos NIBE för att säkerställa långsiktig positiv utveckling och kontinuerlig tillväxt.

 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga rörelsemarginalen varit för NIBE Energy Systems 14,8%, NIBE Element 8,0% samt för NIBE Stoves 12,1%.

 

operating margin

20%

Tillväxt

Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 20% per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.

 

Beskrivning

Hälften av den målsatta genomsnittliga tillväxten ska åstadkommas organiskt. En stagnerande tillväxt är ett hot mot att upprätthålla god och uthållig lönsamhet men den förvärvade tillväxten balanserar detta då den oftast är mindre än 10% i goda tider och större än 10% i besvärligare tider.

 

Under de senaste fem åren har den totala genomsnittliga tillväxten varit 15,3%.

 

growth

20%

Avkastning

Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20%.

 

Beskrivning

God avkastning på eget kapital bidrar till en stabil ägarstruktur och aktiekurs samt ökar förmågan att attrahera ytterligare kapital.

 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på eget kapital varit 17,3%.

 

Return on Equity

30%

Soliditet

Soliditeten i koncernen ska inte under­stiga 30%.

 

Beskrivning

God soliditet visar att koncernen har en stark finansiell ställning. Det är också en nödvändighet i en koncern med stark tillväxt.

 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga soliditeten varit 39,6%.

 

Koncernens fyra hållbarhetsmål

 

Utveckla hållbara produkter. Ökad miljönytta med våra produkter

Målet är att 55% av vår omsättning ska utgöras av LCE**-klassificerade produkter före utgången av 2017.

 

Under 2015 har 10 av våra totalt 25 produktgrupper ingått i FTSE LCE-index . Av vår totala omsättning  2015 utgjordes 49% (43%) av FTSE LCE-klassificerade produkter.

 

Omsorg om människan. Säkra arbetsplatser

Det långsiktiga målet är självklart noll olycksfall. Målet för 2016 nåddes redan 2015 och vi har därför uppdaterat målet till en olycksfallsfrekvens på mindre än 6 olycksfall per miljon arbetade timmar före utgången av 2018.

 

Under 2015 blev resultatet 8,5 (10,6) olycksfall per miljon arbetade timmar. Det är en minskning med 28 olycksfall jämfört med 2014. Vi arbetar bland annat med att öka andelen bolag som har ledningssystem för arbetsmiljö, få fler genomförda riskanalyser och att arbeta förebyggande med bättre incidentrapportering.

 

Hushålla med naturresurser. Ledningssystem

Alla våra producerande bolag ska ha certifierade ledningssystem för ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) före utgången av 2016. Nyförvärvade företag får två år på sig att bli certifierade. Bolag med färre än tio personer i produktionen är undantagna från certifieringskravet.

 

Under 2015 blev 3 certifikat utfärdade; två avseende ISO 14001 och ett avseende ISO 9001. Det innebär att 23 certifikat för 20 bolag, av totalt 41, behöver bli klara under 2016 för att vi ska nå vårt mål. Målet bedöms med god sannolikhet kunna uppnås. 

 

Omsorg om miljön. Förbättrad energieffektivitet

Vi vill minska energianvändningen i våra egna anläggningar med hjälp av investeringar i ny, effektivare teknik. Målet är att minska energianvändningen till år 2020 med 30% i MWh per Mkr i omsättning jämfört med 2013, vilket innebär 10 MWh/Mkr. 

 

Användningen per omsatt krona har minskat till 12 (14) MWh per Mkr. Under 2015 genomfördes energikartläggningar på 4 bolag och målet för 2016 är att genomföra energikartläggningar på ytterligare 5 bolag. 

Vi arbetar med att inkludera alla våra anläggningar i programmet för minskad energianvändning.

 

Vår strategi har vi delat in i sju olika områden för att tydliggöra förhållningssätt och arbetsmetodik.


Lönsamheten

ska upprätthållas genom:

 

 • Snabbare tillväxt än konkurren­ternas
 • Kostnads- och kapitaloptimering
 • Minskad resursanvändning och ökad återvinning
 • Positionering på flera kontinenter
 • Synergieffekter av genomförda förvärv.
 • Benchmarking såväl internt som externt
 • Varumärkesprofilering
 • Hög förädling

 

 

Tillväxten

ska ske genom:

 

 • Ökade marknadsandelar på utvalda marknader
 • Satsningar på nya produkter och teknologier
 • Strategiska förvärv av starka varu­märken och komplette­rande sortiment på utvalda marknader.

 

 

Konkurrenskraften

ska stärkas genom:

 

 • Hög produktutvecklingstakt
 • Tillverkning av kvalitetsprodukter med fokus på minskad miljöpåverkan
 • Rörliga lönesystem
 • Skalfördelar inom inköp och produktion
 • Professionell och saklig marknadsföring med internationell prägel
 • Fortsatt digitalisering inom samtliga verksamhetsområde
 • Hög kvalitet
 • Produkter med modern design, hög prestanda och god kvalitet­
 • Standardisering, komponentsamordning och modularisering
 • Ständig mekanisering och auto­matisering i produktion

 

Hållbarhet

ska prägla produktutveckling och tillverkning, materialval, transporter, produktfunktion och slutlig återvinning.

 

 

God etik och uppriktighet

ska gälla i såväl interna relationer som i externa relationer med aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.

 

 

Trygga och nöjda kunder            

ska alltid eftersträvas genom:

 

 • Ett brett produktsortiment
 • Optimala produktlösningar för varje enskild kund
 • Bästa service och kundstöd
 • Hög kvalitet
 • Konkurrenskraftiga priser.

 

  

Medarbetarnas engagemang

ska stärkas genom: 

 

 • Utbildning och organisationsutveckling
 • Vidareutveckling av nyckelmedarbetare
 • Delägarskap i koncernen.

Tillväxt genom förvärv

NIBE verkar på en relativt mogen marknad, vilket gör att det totala tillväxtmålet på 20% inte enbart kan nås genom organisk tillväxt. Därför har vi fastställt att det genomsnittliga organiska tillväxtmålet på 10% måste kombineras med en målsättning på förvärvad årlig tillväxt på genomsnittligt 10%, vilket vi också bedömer innebära en rimlig risknivå. Den förvärvade tillväxten har sedan börsintroduktionen genomsnittligt uppgått till 11% per år.

 

Förvärvskrav

Vi analyserar ständigt möjliga förvärv. Avgörande kriterier för ett potentiellt förvärv är att det tillför ny teknologi, etablerar oss på nya geografiska marknader och/eller ytterligare förstärker vår marknadsnärvaro.

 

Grundkraven är att det aktuella företaget har

 • stark ekonomisk, marknadsmässig och teknologisk position
 • en kompetent ledning
 • sann entreprenörsanda
 • att vi ser fortsatta utvecklingsmöjligheter inom ramen för NIBEs strategier.

 

Det är i entreprenörskapet framtidsmöjligheterna ligger, genom att fortsätta stimulera nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Att behålla intakta företag och kompletta företagsledningar på de orter och i de miljöer där de en gång etablerades ger oftast de allra bästa förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av företagen. Parallellt med detta utvecklas och vitaliseras verksamhetsorterna.

 

Förvärvsmodellen

 Analysfasen är noggrann men ändå snabb eftersom våra tre branscher är väl definierade och vi därför har en arsenal av nyckeltal att jämföra med.

 

 Genomförandefasen präglas av total öppenhet vad gäller våra avsikter med förvärvet. Att vi alltid är mycket tydliga och öppna i vår information om ledningsfilosofi och strategi underlättar ofta processen.

 

 I integrationsfasen vill vi behålla såväl varumärken som kompetenta medarbetare på alla nivåer. De huvudsakliga synergierna finns på inköpssidan och i produktivitetsförbättringar i tillverkningen.

Våra Affärsprinciper

Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.

 

Läs mer om Våra Affärsprinciper

 • Our business principles

  Våra affärsprinciper

  Our vision is to create world-class solutions in sustainable energy. We want to combine strong and sustainable growth with good profitability. Through this we increase value for our shareholders and create the conditions for continued good long-term development.


  Our management philosophy is based on success factors for growth through profitability and responsibility. The basic concepts are gathered under the term Our Business Principles.

  Being familiar with NIBE's Business Principles is important to all of us. This applies whatever your position in the Group.

  Gerteric Lindquist

 • Our business principles

  Affärskoncept


  Ansvarsfull expansion med fokus på internationalisering.

 • Our business principles

  Vision


  Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

 • Our business principles

  Affärsidé


  Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena.

   

  Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

 • Our business principles

  Mål


  Vår övergripande målsättning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet och skapa värdetillväxt för aktieägarna.

   

  Vi ska också vara en intressant och utvecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder.

   

  Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

 • Our business principles

  Koncernen har fyra ekonomiska målsättningar;


  • Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.
  • Rörelseresultatet för respektive affärsområde ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent av omsättningen.
  • Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20 procent.
  • Soliditeten i koncernen ska ej understiga 30 procent.
 • Our business principles

  Våra framgångsfaktorer


  Vår ledningsfilosofi bygger på åtta grundidéer, som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Vid nyanställningar eller vid förvärv av företag är kännedomen om vår ledningsfilosofi oerhört viktig för att förstå vilken företagsanda och företagskultur som råder inom NIBE.

 • Our business principles

  1. God lönsamhet

   

  • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
  • är och har alltid varit NIBEs tradition
  • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
  • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.
  • ger handlingsfrihet och oberoende
 • Our business principles

  2. Hög produktivitet


  • är helt avgörande för god konkurrenskraft
  • produktivitetsfilosofi som bygger på att allt ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre
  • tidmätning skapar dessutom rätta förut-sättningar för korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och möjlighet till verksamhetsuppföljning.
  • rörliga lönesystem baserade på tidmätning skapar god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner
 • Our business principles

  3. Offensiv produktutveckling


  • är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
  • kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
  • fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
  • ger förutsättningar för god produktionsekonomi
 • Our business principles

  4. Kvalitet i allt – kunden i centrum

  • våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
  • vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
  • vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
  • våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
  • en NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd.
  • våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
  • vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
  • vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor
 • Our business principles

  5. Marknadsorienterad expansion


  • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
  • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
  • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.
 • Our business principles

  6. Fokus på tre kärnverksamheter


  • skapar såväl intern som extern tydlighet
  • ger riskspridning och rimlig riskexponering
  • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
  • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv
 • Our business principles

  7. Engagerade medarbetare


  • enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
  • gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
  • ledare ska föregå med gott exempel
  • initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.
  • alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
  • höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet
 • Our business principles

  8. Långsiktighet


  • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
  • nyordning sker först efter noggrann prövning
  • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
  • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet
 • Our business principles

  Vårt ansvar


  Övergripande ansvarig för tillämpningen och uppföljning av Våra affärsprinciper är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen.


  Alla chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tillämpningen av principerna.


 • Our business principles

  Mer information


  Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net. Våra affärsprinciper finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra affärsprinciper.


  För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga hållbarhetsredovisningen.

Våra Värderingar

Våra värderingar ger dig vägledning i hur NIBE ser på frågor som rör hållbar utveckling. Vi har delat in dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod.

 

Läs mer om Våra Värderingar

 • Our business principles

  Våra värderingar


  Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.


  Genom att följa Våra värderingar bidrar du till NIBEs hållbara utveckling och den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag är övertygad om att var du än i världen befinner dig kommer du att göra en förstklassig insats.

  Gerteric Lindquist

 • Our business principles

  1. Respekt för mänskliga rättigheter


  Inom NIBE behandlar vi alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

   

  • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.Vi särbehandlar* inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
  • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal.
  • Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
  • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
  • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
  • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.

  **Särbehandling kan exempelvis avse kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning,nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.

 • Our business principles

  2. Goda arbetsförhållanden


  Inom NIBE erbjuder vi god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.

   

  • Vi skapar goda relationer till våra medarbetare och förväntar oss ett engagemang i företagets utveckling.
  • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Detta för att öka yrkesskickligheten och stärka den personliga och ekonomiska utvecklingen.Vi arbetar förebyggande för att minska risker för olyckor och arbetsskador.
  • Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och enligt lagar och avtal. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser.
  • Vi kompromissar inte i frågor som rör hälsa och säkerhet.
 • Our business principles

  Minskad miljöpåverkan


  Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

   

  • Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
  • Vi lever som vi lär – detta innebär ökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen*.
  • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.

  *Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

 • Our business principles

  4. God affärsetik


  Inom NIBE baseras affärsrelationerna och affärsmetoderna på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

  • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
  • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
  • Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och verka för rättvis konkurrens.
  • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).
  • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
  • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
 • Our business principles

  5. Ansvarsfulla inköp


  Inom NIBE gör vi ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

   

  • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på NIBEs uppförandekod.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete
  • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas.
  • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Our business principles

  6. Produktansvar


  Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för koncernens fortsatta utveckling.

  • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
  • Våra produkter ska uppfylla överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
  • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.
 • Our business principles

  7. Samhällsengagemang


  Inom NIBE engagerar vi oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

   

  • Där det är möjligt ska vi engagera oss i de samhällen där vi har verksamheter och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
  • Vi ska arbeta för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till våra bolag.
  • Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
  • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.
  • Vi ska vara aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.
 • Our business principles

  Transparens


  NIBEs kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.

  • Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
  • Vi håller våra aktieägare informerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBE-aktierna är listade.
  • Alla medarbetare måste respektera tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka NIBEs konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad.
 • Our business principles

  Nolltolerans och ständiga förbättringar

   

  Inom några av uppförandekodens nyckelområden har vi nolltolerans mot avvikelser.

   

  Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.

   

  Inom andra områden arbetar vi systematiskt och målmedvetet med ständiga förbättringar.

 • Our business principles

  Koncernens ansvar


  Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av Våra värderingar. Till sitt stöd finns koncernens Hållbarhetsråd och koncernens Hållbarhetsteam.

   

  Koncernen gör regelbundna uppföljningar och riskbedömningar av hur Våra värderingar tillämpas. Utveckling och prestanda redovisas i årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

   

  Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö bidrar till att Våra värderingar blir verklighet. Sådana system ska därför finnas vid alla enheter.

 • Our business principles

  Våra värderingar i vardagen


  I vardagen är ansvaret för hur Våra värderingar tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen. Uppförandekoden och policyn ska ingå i bolagens interna utbildningsprogram för både nya medarbetare och de som redan arbetar inom bolagen. Chefer ska agera på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av reglerna.

   

  Våra affärspartners förväntas också följa Våra värderingar.


 • Our business principles

  Ditt ansvar


  Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt gällande lagstiftning.

   

  Du förväntas leva upp till de riktlinjer som finns i Våra värderingar.

   

  Det är också allas ansvar att hjälpa varandra att följa Våra värderingar.

 • Our business principles

  Mer information


  Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net. Våra värderingar finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra värderingar.


  För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

Vårt Engagemang

Vi tror att genom att leverera långsiktigt värde för våra kunder, kommer vi att kunna upprätthålla en god lönsamhet. Vårt resultat gör det möjligt att utveckla ännu smartare lösningar för att attrahera och behålla högt kvalificerade medarbetare, och att göra bra både för våra medarbetare och i samhället i stort.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på våra värderingar, vår övergripande affärsstrategi, den väsentlighetsanalys och våra ambitioner för en hållbar utveckling, och består av sex strategiska fokusområden.

 

 

Som en del i vår verksamhet och hållbarhetsstrategi analyserar vi kontinuerligt förändringarna i den globala omvärlden. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste faktorerna som inverkar på våra beslut idag:

 

Omsorg om människan

Vårt främsta ansvar gentemot våra medarbetare är att se till att de inte blir skadade eller sjuka på grund av farliga eller ohälsosamma arbetsvillkor. Vi måste också se till att vi har alla system på plats för att garantera lika hög arbetsstandard, klagomål och goda arbetsförhållanden både fysiskt och socialt.

 

Etiskt affärsbeteende

Vi vill ha efterlevnad från anställda, affärspartners och styrelse när det gäller internationellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och beskattning. Alla vår affärsverksamhet ska baseras på ärlighet, respektfullhet som baserar sig på Våra affärsprinciper och Våra värderingar.

  

Hållbar produktutveckling

Alla våra produkter är utvecklade enligt miljöprinciperna om varsamhet och minimerad påverkan som syftar till att minska koldioxidutsläppen under hela livscykeln. Vi tar också hänsyn till de snabba förändringarna i dagens användning av teknik. Vad som anses vara god miljöprestanda i dag, kan vara föråldrade i morgon. Vi måste vara i framkant av denna utveckling för att stödja övergången till en fossilfritt samhälle.

   

Omsorg om miljön

Vår verksamhet ska ha miljöledningssystem, och ständigt arbeta för att styra och minimera eventuella negativa effekter på luft, vatten och jord. Avfallsgenereringen ska hållas till ett minimum och strikt hanteras. Material och kemikalier skall väljas på både miljö- och funktionella kriterier.

 

Omsorg om naturresurser

Vår verksamhet ska hushålla med naturresurserna. Det innebär att använda mindre vatten, mindre råmaterial och att återvinna mer. Detta omfattar produktdesignen, produktion, användning av våra produkter och hantering av uttjänta produkter.

  

Ansvarsfulla inköp

 Vi förväntar oss att våra leverantörer ska anamma Våra värderingar och Våra affärsprinciper och tillämpa dem i sin affärsverksamhet. Vi bedömer och utvärderar våra leverantörer baserat på deras prestationer och vilja att förbättra inom dessa områden. Ansvariga inköpsteam gör att vi kan möta kundernas förväntningar. Det minskar också risken för incidenter som kan skada vårt rykte eller orsaka avbrott i tillflöde.

 

Här har vi sammanfattat några av de viktigaste faktorerna som inverkar på våra beslut idag:

 

Befolkningstillväxt och urbanisering

Världens befolkning beräknas öka med mer än en miljard människor inom de närmaste 15 åren och når 8,5 miljarder år 2030, för att ytterligare öka till 9,7 miljarder år 2050 och 11,2 miljarder 2100. Mer än hälften av den globala befolkningstillväxten mellan nu och 2050 beräknas ske i Afrika. ¹

 

År 2014 är bor 54 procent av världens befolkning i städer. Den urbana befolkningen förväntas fortsätta att växa, så att år 2050 kommer en tredjedel bo på landsbygden (34 procent) och två tredjedelar urbant (66 procent).

Dessa förändringar kräver ökade insatser för att bygga hållbara städer, vilket ger hållbara energilösningar och ren teknik.

 

Förbättrad levnadsstandard

Tillsammans med befolkningstillväxt, kommer vi att se en högre levnadsstandard och längre förväntad livslängd på grund av växande ekonomier i vissa delar av världen. Det kommer att finnas en ökad efterfrågan på hållbart varmvatten, kyl- och värmesystem.

 

Klimatförändring

Att bekämpa klimatförändringen kan vara en av de mest kritiska miljömässiga och sociala utmaningarna i vår tid. Det finns ett akut behov av en övergång till förnybar energi och låg energiförbrukning för att minska utsläppen av växthusgaser till nivåer inom planetens gränser.

 

Resursbrist

Ett växande antal människor med ökande krav på en högre levnadsstandard kommer att få dela på minskande naturresurser. Brist på naturresurser som till exempel råvaror och vatten kommer att leda till ökad risk för konflikter, vilket i sin tur kommer att leda till ökade sociala problem. Det är uppenbart att beslutsfattare, företag och konsumenter måste ta hänsyn till resursbrister redan idag, för att nå en hållbar konsumtionsnivå.

 

¹Source: http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdflänk till annan webbplats


Intressenter ger värdefull input på vårt hållbarhetsarbete och vad de förväntar sig av oss

Våra huvudsakliga intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer, ägare, finansieringsinstitut, investerare, samhället i allmänhet, myndigheter och icke-statliga organisationer. Vi för en dialog med dessa grupper på olika sätt i enlighet med intressentkrav och våra behov. Resultaten av möten, korrespondens, omröstningar, intervjuer och andra kommunikationsmedel summeras som input till vår väsentlighetsanalys.

De områden som har högst prioritet till våra intressenter är finansiell stabilitet, produktsäkerhet, god affärsetik, hälsa och säkerhet, regelefterlevnad och hållbara produkter. Områden där vi kan se ett ökat intresse över tiden är hållbara transporter, mänskliga rättigheter, minskad klimatpåverkan och minskad miljöpåverkan i produkter. Nya områden som nyligen har identifierats kan vara inom områden som politisk instabilitet och väpnade konflikter, sanktioner samt en öppen redovisning av skatter.

Resultatet från dialogen med berörda parter sammanställs tillsammans med vad vi har identifierat som väsentliga ämnen inom NIBE.

 

De materiella ämnenbygger i sin tur på våra

 • Globala drivkrafter
 • Hållbarhetsmålen
 • Affärsstrategin
 • Diskussioner inom Hållbarhetsrådet

 

Vi har också extra uppmärksamhet på de områden där vi har identifierat behov av förbättringar och områden där vi kan förutse framtida risker och/eller möjligheter.

NIBEs identifierade områden av högsta intresse och ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser utgör vår hållbarhetsstrategi och uttrycks genom våra sex fokusområden inom hållbarhet

 

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


Kontakta oss

NIBE Industrier AB
Box 14, 285 21 Markaryd

Besöksadress
Hannabadsvägen 5, Markaryd

+46 (0)433–73 000
info@nibe.com